وقت فضیلت اعتكاف-خروج معتكف از مسجد-خارج شدن معتكف از مسجد-خروج معتكف براى تشییع جنازه-حكم پشت بام مسجد-معاملات معتكف-وكیل كردن غیر در حال اعتكاف-موارد ضرورى در معاملات معتكف-گفتگوى مباح در حال اعتكاف-بیرون رفتن معتكف از مسجد براى وضو مستحبى-بیرون رفتن معتکف از مسجد براى خوردن و سیگار کشیدن-خروج معتکف از مسجد-مرور درس‌ها در حال اعتكاف-تأخیر از وقت واجب اعتكاف-زمان اداى قضاى واجب اعتكاف-افطار اجبارى در اعتكاف


وقت فضیلت اعتكاف
س: چه زمانى اعتکاف مستحب مؤکّد است؟ و به عبارت دیگر در چه اوقاتى اعتکاف مستحب است؟
ج) اعتکاف وقت خاصى ندارد هر چند که اعتکاف در ده روز آخر ماه مبارک رمضان فضیلت بیشترى دارد.

 

خروج معتكف از مسجد
س: حکم رفتن به حیاط بیرونى که ملحق به مسجد است چیست؟
ج) رفتن به جاهایى که در حکم مسجد است، اشکال ندارد اما رفتن به خارج از مسجد جایز نیست مگر مواردى که خروج از مسجد به خاطر آنها جایز است.

 

خارج شدن معتكف از مسجد

س: رفتن به سرویس‌هاى بهداشتى متعلق به مسجد که در خارج از مسجد است در موارد زیر چه حکمى دارد؟
الف: براى حمام کردن.
ب: برا‌ى غسل مستحب.
ج: براى اینکه با وضو باشد.
د: وضو گرفتن براى خواندن قرآن یا نماز مستحبى.
هـ: خارج شدن از مسجد براى شستن دندان‌ها و دست‌ها چه حکمى دارد؟
ج: الف ـ هـ) خارج شدن از مسجد به دلایل مذکور اشکال ندارد، ولى باید به قدر حاجت اکتفا کند و طول ندهد.

 

خروج معتكف براى تشییع جنازه

س: آیا رفتن به تشییع جنازه در هنگام اعتکاف مدّت زمان مشخص دارد؟ 
ج) وقت مشخصى ندارد و رفتن به تشییع جنازه اگر آن قدر طولانى نشود که باعث محو صورت اعتکاف شود، اشکال ندارد.

 

حكم پشت بام مسجد
س: آیا پشت بام مسجد تابع مسجد است یا بستگى به وقف کننده دارد؟
ج) پشت بام مسجد به حکم مسجد است مگر اینکه احراز شود که هنگام وقفِ مسجد، پشت بام آن از وقف خارج شده است.

 

معاملات معتكف

س: آیا معتکف مى‌تواند خودش اقدام به خرید کند، چه ضرورى و چه غیر ضرورى؟
ج) اگر براى خرید نیازمندى‌هاى اعتکاف باشد فى نفسه مانعى ندارد؛ ولى در صورتى که باعث خارج شدن از مسجد مى‌شود، مشروط به این است که در حال اعتکاف به آن نیاز داشته باشد و جایز نیست معتکف خودش اقدام به خرید و فروش نماید مگر در مواردى که در حال اعتکاف به آنها نیاز دارد.

 

وكیل كردن غیر در حال اعتكاف
س: آیا جایز است که معتکف کسى را براى خرید ـ چه ضرورى و چه غیر ضرورى ـ وکیل نماید؟
ج) اگر براى خرید نیازمندى‌هاى هنگام اعتکاف باشد، اشکال ندارد و اما در غیر آن موارد اگر وکیل کردن در هنگام اعتکاف باشد، اشکال دارد.

 

موارد ضرورى در معاملات معتكف
س: موارد ضرورى که خرید و فروش در آنها براى معتکف جایز است چیست؟
ج) مواردى که در هنگام اعتکاف براى خودش و نفقه خانواده‌اش به آن نیاز دارد.

 

گفتگوى مباح در حال اعتكاف
س: آیا گفتگو در مورد چیزهاى مباح هنگام اعتکاف جایز است؟
ج) اشکال ندارد.

 

 

 

 

بیرون رفتن معتكف از مسجد براى وضو مستحبى

س: آیا در هنگام اعتکاف، بیرون رفتن از مسجد به منظور گرفتن وضوى مستحبى جایز است؟
ج) خروج براى رفع حاجت و تجدید وضو اشکال ندارد.

 

بیرون رفتن معتکف از مسجد براى خوردن و سیگار کشیدن

س: آیا در هنگام اعتکاف، بیرون رفتن از مسجد براى خوردن و سیگار کشیدن جایز است؟ و اگر خیر، آیا خوردن در داخل مسجد جایز است؟
ج) خروج براى تهیه غذاى مورد نیاز و یا غذا خوردن در بیرون و استعمال دخانیات در صورت ضرورت به مقدار ضرورت اشکال ندارد. همانطور که غذا خوردن در داخل مسجد فى حد نفسه منعى ندارد.

 

خروج معتکف از مسجد

س: آیا در اعتکاف با بودن آب در مسجد مى‌توان براى وضو به خارج از مسجد رفت؟
ج) در فرض مذکور معتکف نباید از مسجد خارج شود.

 

مرور درس‌ها در حال اعتكاف

س: آیا جایز است دانشجویان معتکف درس‌هاى دانشگاهى خود را مرور کنند؟
ج) اشکال ندارد.

 

تأخیر از وقت واجب اعتكاف

س: اگر معتکف مثلاً یک ساعت از ابتداى روز ـ بعد از طلوع فجر ـ تأخیر کند آیا این روز به عنوان روز اول اعتکاف حساب مى‌شود؟ چه تأخیر عمدى باشد یا اضطرارى؟
ج) گذشت که در اعتکاف باید از ابتداى روز اول شروع کرد، لذا روزى که ناقص مانده جزو اعتکاف محسوب نمى‌شود هر چند که تأخیر از روى اضطرار باشد.

 

زمان اداى قضاى واجب اعتكاف

س: اگر قضاى اعتکاف به علت بطلان، واجب باشد و ده روز پایانى ماه رمضان تمام شود آیا جایز است که براى درک فضیلت، قضاى اعتکاف را در ماه رمضان آینده بجا آورد یا اینکه باید فوراً قضا نماید؟
ج) قضا در هر ماهى که خواست اشکال ندارد، مگر اینکه نذر کرده باشد که در ماه خاصى اعتکاف نماید.

 

 

افطار اجبارى در اعتكاف

س: اگر معتکف مبتلا به مرضى شود که مجبور به افطار روزه است چه باید بکند و حکم اعتکاف او چیست؟
ج) اعتکاف بدون روزه صحیح نیست لذا با افطار روزه، اعتکاف باطل مى‌شود.