اعتکاف:

نیت اعتكاف در روز سوم-اعتكاف ممیّزتحقق حیض یا استحاضه در زمان اعتكاف-شك در تحقق حیض یا استحاضه در زمان حیض-غسل‌هاى معتبر در صحت اعتكاف-نیّت اعتكاف در سفر-اعتكاف بعد از طلوع فجر-اعتكاف بیش از سه روز-استحباب اعتكاف در ماه رجب-اعتكاف در غیر از مساجد چهارگانه-محلهاى جایز براى اعتكاف-اعتكاف در غیر وطناعتکاف در سفر-خارج شدن معتكفین از مسجد براى خرید


اعتکاف:

نیت اعتكاف در روز سوم
س: آیا روز سوم اعتکاف نیّتى غیر از نیّت دو روز اول دارد، چه در اعتکاف واجب و چه در اعتکاف مستحبى؟
ج) روز سوم کامل کردن اعتکاف است و نیّت خاصى ندارد.

 

اعتكاف ممیّز
س: آیا اعتکاف بچه ممیّز صحیح است؟
ج) اعتکاف او نیز صحیح است.

 

تحقق حیض یا استحاضه در زمان اعتكاف
س: حکم اعتکاف زنى که حیض یا استحاضه بر او عارض شده است چیست؟ چه در روز اول یا دوم یا سوم؟ و آیا قضا بر او واجب است؟
ج) در صورت حائض شدن حتى اگر در ساعات آخر روز سوم باشد اعتکاف باطل مى‌شود، ولى در صورت استحاضه شدن اگر به وظیفه مستحاضه نسبت به روزه‌اش عمل کند، اعتکافش صحیح است.

 

شك در تحقق حیض یا استحاضه در زمان حیض
س: حکم اعتکاف زنى که شک در حیض یا استحاضه دارد، چه در روز اول یا دوم یا سوم، چیست؟
ج) اگر حالت قبلى او پاک بودن است به شکش اعتنا نکند.

 

غسل‌هاى معتبر در صحت اعتكاف
س: آیا غسل‌هاى استحاضه شرط صحت اعتکاف است؟
ج) این غسل‌ها شرط صحت اعتکاف نیست مگر غسل‌هایى که در صحت روزه معتبر هستند.

 

نیّت اعتكاف در سفر

س: شخصى در مكه معظمه قصد اعتكاف دارد و قبل از سفر نذر روزه ننموده، آیا در همان جا مى‌تواند نذر كند و روزه بگیرد یا حتماً باید نذر، قبل از سفر باشد؟
ج) اگر قبل از سفر نذر روزه مستحبى در سفر ننموده روزه در سفر صحیح نیست بنابراین اعتكاف او هم صحیح نخواهد بود.

 

اعتكاف بعد از طلوع فجر

س: معتکفى مى‌خواهد سه روز اعتکاف کند و مدّت 72 ساعت اعتکاف انجام دهد، اگر اعتکافش را از بعد از طلوع فجر ـ مثلاً از ظهر ـ شروع کند و ظهر هم به پایان برساند بگونه‌اى که مجموع آن 72 ساعت شود، آیا این اعتکاف صحیح است؟
ج) اعتکاف باید از شروع روز اول تا پایان روز سوم باشد و تلفیق کردن ـ بدین گونه که جزئى از روز اول را با جزئى از روز آخر یک روز کامل به حساب بیاورد ـ صحیح نیست.

 

اعتكاف بیش از سه روز

س: اگر معتکف نیّت چهار روز اعتکاف کند، آیا روز چهارم هم جزو اعتکاف است یا اینکه باید شش روز را تکمیل کند تا روز چهارم به حساب آید؟
ج) روز چهارم داخل در اعتکاف نیست ولى اگر پنج روز اعتکاف کند، واجب است روز ششم را کامل کند.

 

استحباب اعتكاف در ماه رجب

س: آیا اعتکاف در ماه رجب مستحب است؟
ج) دلیل خاصى بر استحباب اعتکاف در خصوص ماه رجب نیافتیم.

 

اعتكاف در غیر از مساجد چهارگانه
س: آیا اعتکاف در غیر از مساجد چهارگانه جایز است؟ و نیّت آن چگونه مى‌باشد؟
ج) اعتکاف در غیر از مساجد چهارگانه* به قصد رجاء مطلوبیت (به امید اینکه مطلوب خداوند واقع شود) مانعى ندارد.


* مسجد الحرام، مسجد النبى (صلى الله علیه وآله وسلم)، مسجد کوفه و مسجد بصره

 

محلهاى جایز براى اعتكاف
س1: آیا اعتکاف در مسجدى غیر از مسجد جامع باطل است و آیا ممکن است هر محله و حومه‌اى، مسجد جامعى غیر از مسجد جامع شهر یا روستا داشته باشد؟
س2: مسجد جامع به چه مسجدى گفته مى‌شود؟
س3: آیا ممکن است که در شهر چند مسجد جامع باشد؟
ج) قبلاً گذشت که اعتکاف در هر مسجدى ـ حتى غیر از مسجد‌هاى چهارگانه ـ تا هنگامى که بر آن مکان، اسم مسجد صدق کند، جایز است مشروط به اینکه به قصد رجاء باشد یعنى به امید اینکه مطلوب خداوند واقع شود و مختص به مسجد جامع نیست و ممکن است که یک شهر یا روستا چند مسجد جامع داشته باشد.

 

اعتكاف در غیر وطن
س: اگر کسى بخواهد در خارج از شهر خود اعتکاف کند بطور مثال در مکه مکرمه و از ساکنین مکه نباشد و قصد ده روز هم نکند، آیا نذر کافى است؟ و صیغه آن چیست؟
ج) نذر روزه در سفر مانعى ندارد و با این نذر روزه و اعتکافش صحیح است، ولى احتیاط آن است که نذر قبل از شروع مسافرت باشد و صیغه آن عبارت است از: «لله علىّ أن اصوم فی سفری إلى کذا».

 

اعتکاف در سفر
س: آیا مى‌توان براى شرکت در مراسم اعتکاف به شهر دیگرى که بیش از چهار فرسخ با ما فاصله دارد مسافرت کرد و اعتکاف در صورت سفر صحیح است؟
ج) اگر قصد اقامت ده روز و یا نذر روزه در سفر نباشد، روزه در سفر صحیح نیست و با عدم صحّت روزه، اعتکاف هم صحیح نیست.

 

خارج شدن معتكفین از مسجد براى خرید
س: هیئت برگزارى اعتکاف که متشکل از تعدادى از معتکفین است، وظیفه خدمت به معتکفین و فراهم کردن نیازمندى‌هاى آنها را بر عهده دارد لذا باید نیازمندى‌هاى معتکفین مثل افطارى و سحرى را خریدارى کند، آیا این مسئله به اعتکاف آنها ضرر نمى‌رساند؟
ج) خارج شدن از مسجد براى خرید چیزهاى ضرورى مثل غذا و غیره اگر در ضمن آن نیازمندى‌هاى خود را نیز تهیه مى‌کنند، اشکال ندارد.