مسافرت در رمضان-ترتیب بین قضا و کفاره-حکم سهل انگارى در قضاى روزه-باطل کردن روزه قضا-روزه ما فى‏الذمه-شک در روزه قضاى پدر-اجیر گرفتن براى قضاى روزه پدر از ما ترک او-حکم دوران امر در قضاى روزه فرد یا پدر-قضاى روزه پدر براى دختر-وظیفه بیمارى‌ که چندین سال روزه نگرفته است-عدم آگاهى از علائم بلوغ


مسافرت در رمضان

س1: كسى كه در ماه رمضان مسافرت كرده، آیا علاوه بر قضا، باید كفّاره هم بدهد؟
ج) خیر، تنها قضاى روزه‏ها واجب است و كفّاره ندارد؛ ولى اگر قضاى روزه‏ها را تا ماه رمضان سال بعد به تأخیر اندازد، به جهت تأخیر، باید براى هر روز یك مد طعام كفّاره بدهد.

س2: آیا مى‏شود در ماه رمضان، براى فرار از روزه مسافرت كرد؟
ج) مسافرت كردن در ماه رمضان - هر چند به عنوان فرار از روزه باشد - اشكال ندارد؛ ولى این امر تا قبل از روز بیست و سوم مكروه است.

 

ترتیب بین قضا و کفاره

س: آیا قضاى روزه ماه رمضان و كفّاره آن، باید پى در پى انجام گیرد؟
ج) لازم نیست قضاى روزه‏ها پى در پى باشد؛ ولى در كفّاره - چنانچه گرفتن دو ماه روزه را اختیار كند - باید یك ماه تمام و یك روز آن را از ماه دیگر پى در پى بگیرد.

 

حکم سهل انگارى در قضاى روزه

س: كسى كه در قضاى روزه ماه رمضان خود، سهل انگارى كرده و اكنون به جهت بیمارى، نمى‏تواند آنها را به جا آورد، تكلیف چیست؟
ج) اگر در قضاى روزه‏ها سهل انگارى كرده و اكنون نمى‏تواند تا رمضان آینده آنها را به جا آورد، باید براى هر روز یك مد طعام به فقیر بدهد و هر زمان توانایى پیدا كرد، باید روزه‏ها را قضا كند.

 

باطل کردن روزه قضا

س: آیا كسى كه روزه قضا گرفته، مى‏تواند آن را به جهتى باطل كند؟
ج) اگر پیش از ظهر باشد، اشكال ندارد؛ ولى خوردن آن بعد از ظهر جایز نیست و اگر چنین كند، باید كفّاره بدهد و مقدار آن پرداخت ده مُدّ طعام به فقیر (هر نفر یك مُدّ) است و اگر ندارد سه روز روزه بگیرد.

 روزه ما فى‏الذمه

س: كسى كه نمى‏داند قضاى روزه دارد، آیا مى‏تواند روزه ما فى‌الذمه بگیرد؟ یعنى نیت كند اگر روزه قضا داشته باشد، آن را به جا آورد؛ وگرنه به عنوان روزه مستحبى حساب شود؟
ج) آرى، با این نیت مى‏تواند روزه بگیرد.

شک در روزه قضاى پدر

س: پدرم چند سال روزه قضا داشت كه نمى‏دانم آنها را به جا آورده یا نه و در این مورد وصیتى هم نكرده است؛ تكلیف پسر ارشد خانواده چیست؟
ج) اگر پسر بزرگ‏تر یقین دارد كه پدرش روزه قضا داشته است، باید آنها را به جا آورد.

 اجیر گرفتن براى قضاى روزه پدر از ما ترک او

س: اگر پسر بزرگ‏تر بخواهد براى روزه‏هاى پدر از دنیا رفته‏اش، كسى را اجیر كند، آیا مى‏تواند از تركه میت خرج كند؟
ج) خیر، پسر بزرگ‏تر باید خودش روزه‏هاى پدر را به جا آورد و یا از اموال خود، كسى را اجیر كند و حق ندارد از تركه میت چیزى خرج كند؛ مگر آنكه پدر وصیت كرده باشد.

 

حکم دوران امر در قضاى روزه فرد یا پدر

س: كسى كه هم خودش روزه قضا دارد و هم روزه پدرش كه از دنیا رفته؛ انجام دادن كدام مقدم است؟
ج) با توجه به اینكه هر دو واجب است، ترتیبى بین آن دو وجود ندارد.

 قضاى روزه پدر براى دختر

س: اگر پدر، تنها فرزند دختر داشته باشد، آیا بعد از مرگش قضاى روزه‏هاى او، بر دختر بزرگ‏تر واجب است؟
ج) خیر، واجب نیست.

 

وظیفه بیمارى‌ که چندین سال روزه نگرفته است

س: كسى كه چند سال مریض بوده و نتوانسته روزه ماه رمضان و قضاى آن را به جا آورد، تكلیفش چیست؟
ج) در سالى كه بهبود یابد، اگر تا رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد، باید قضاى سال آخر را به جا آورد؛ ولى قضاى سال‏هاى گذشته لازم نیست و تنها باید براى هر روز، یك مد طعام به فقیر بدهد.

 عدم آگاهى از علائم بلوغ

س: من قبل از سن 14 سالگى محتلم مى‌شدم و نمى‌دانستم که احتلام نشانه بلوغ است لذا تا سن پانزده سالگى روزه نگرفته‌ام آیا تنها قضاى روزه کفایت مى‌کند یا کفّاره هم دارد؟
ج) قضاى روزه واجب است و اگر جاهل قاصر بوده، کفّاره ندارد.