خوراندن دارو به نمازگزار-نماز ناشنواى آموزش ندیده

روزه

علم به حلول ماه رمضان در میان روز-راههاى اثبات حلول ماه-چگونگى علم به رؤیت هلال

ملاك اتحاد افق-رؤیت هلال پیش از غروب-وظیفه مکلف در حالت اختلاف مراجع تقلید در اعلام عید فطر-هم عرض بودن مناطق در رؤیت هلال-حکم بلاد واقع شده در غرب محل رؤیت هلال-نظر مجتهد در مورد رؤیت هلال-معیار ثبوت رؤیت هلال براى کشورهاى غرب محل رؤیت-

ثبوت هلال ماه نو در شهرهاى هم افقعمل مقلدین چند مجتهد به فتواى یکى از آنها در مسأله رؤیت هلال-نقش اختلاف افق مجتهد و مقلد در حکم به رؤیت هلال-تأثیر چگونگى رؤیت در ثبوت هلالشک در عید فطر-شک در شب قدر


خوراندن دارو به نمازگزار

س: چنانچه بر طبق ضرورت در حال نماز به بیمار دارو خورانده شود، آیا اعاده نماز لازم است؟

ج) اگر بگونه‌اى است كه از حالت نمازگزار خارج شده باشد، اعاده لازم است وگرنه لازم نیست و نماز صحیح است.

 

نماز ناشنواى آموزش ندیده

س: اگر شخصى ناشنوا به دنیا آمده باشد و هیچگونه آموزشى براى صحبت کردن ندیده باشد تکلیف نماز آن شخص چیست؟

ج) واجب است که یاد بگیرد و نماز را انجام دهد و آنچه ذکر شده باعث سقوط تکلیف نمى‌شود و اگر یادگیرى نماز موجب عسر و حرج شدید باشد به هر مقدارى که مى‌تواند باید بخواند.

 

 

 

 

 

روزه

علم به حلول ماه رمضان در میان روز

س: اگر پیش از ظهر اعلام كردند كه امروز اول ماه رمضان است؛ تكلیف روزه آن روز چه مى‏شود؟
ج) اگر مبطلات روزه را مرتكب نشده، بنابر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و روزه بگیرد و بعداً نیز آن روز را قضا کند و اگر یكى از آنها را مرتكب شده، روزه او باطل است؛ ولى (به احترام ماه رمضان) باید تا اذان مغرب از كارى كه روزه را باطل مى‏كند، خوددارى نموده و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا كند.

راههاى اثبات حلول ماه

س: اگر چند نفر عادل شهادت بدهند كه دو نفر عادل ماه را دیده‏اند؛ آیا اول ماه رمضان یا شوال ثابت مى‏شود؟
ج) خیر، باید دو نفر عادل خودشان براى انسان شهادت بدهند كه ماه را دیده‏اند و اگر رؤیت ماه را با واسطه نقل كنند، كافى نیست؛ مگر آنكه از گفته آنان، اطمینان به رؤیت هلال پیدا شود.

چگونگى علم به رؤیت هلال

س: اگر از گفته عده‏اى حدس بزنیم كه فردا عید فطر است، آیا مى‏توانیم روزه بگیریم؟
ج) تا هنگامى كه براى شخص اطمینان پیدا نشود كه فردا عید فطر و اول شوال است، نمى‏تواند روزه را افطار كند.

ملاك اتحاد افق

س: هم افق به چه معنى مى‌باشد و نقاط هم افق چه نقاطى هستند؟
ج) مراد از «هم افق» مکانى است که از لحاظ امکان یا عدم امکان رؤیت با شهر مورد نظر، همسان باشد.

رؤیت هلال پیش از غروب

س: در برخى از کشورها (مثل سوئد) امکان رؤیت هلال ماه شوال پس از غروب خورشید تا دو سه روز بعد از رؤیت ماه نو در ایران منتفى مى‌باشد چون در این مناطق ماه قبل از خورشید غروب مى‌کند حال اگر در این مناطق امکان رؤیت هلال قبل از غروب خورشید وجود داشته باشد آیا همین مقدار براى اثبات هلال ماه شوال کفایت مى‌کند یا نه؟
ج) رؤیت هلال پیش از غروب براى اثبات حلول ماه قمرى جدید از شبى که پس از رؤیت است، کافى است.

 

 

 

وظیفه مکلف در حالت اختلاف مراجع تقلید در اعلام عید فطر

س: اگر بین مراجع تقلید در ثبوت عید فطر، اختلاف پیش آید، وظیفه مكلف چیست؟ آیا هر مقلد باید به نظر مرجع تقلید خود مراجعه كند؟
ج) در ثبوت اول ماه تقلید راه ندارد، بلكه اگر شخص از گفته و اعلام نظر مرجع تقلید، اطمینان به رؤیت ماه پیدا كند، باید روزه خود را افطار كند و اگر شك داشت، باید آن روز را روزه بگیرد.

 

هم عرض بودن مناطق در رؤیت هلال


س: شمال كانادا در عرض جغرافیایى انگلیس قرار دارد، آیا با انگلیس هم‌افق است؟
ج) صِرف هم‌عرض بودن كافى نیست، بلكه میزان ملازمه بین رؤیت در یك بلد با امكان رؤیت در بلد دیگر است.

 

حکم بلاد واقع شده در غرب محل رؤیت هلال
س: اگر ماه در انگلیس دیده شود، آیا براى مردم کشورهایى که در غرب آن واقع شده است هم ثابت مى‌شود؟
ج) اگر رؤیت ماه در بلدى ملازم با رؤیت یا امکان رؤیت در بلد دیگر باشد، براى آن بلد دیگر هم کافى است، اما ممكن است در اثر اختلاف زیاد در طول جغرافیایى، رؤیت در بلد شرقى ملازم با امكان رؤیت در بلد غربى نباشد

 

نظر مجتهد در مورد رؤیت هلال
س: اینكه گفته مى‌شود مجتهد باید در مورد رؤیت هلال حكم دهد تا براى همگان لازم‌الاجرا باشد منظور چیست؟ و چه كسانى را شامل مى‌شود؟
ج) منظور اظهار نظر و رأى راجع به اول ماه است و صِرف ثبوت ماه نزد وى حكم نیست. و منظور از حاكم، مجتهد جامع‌الشرایط و در درجه اول ولىّ امر مسلمین است. .

 

معیار ثبوت رؤیت هلال براى کشورهاى غرب محل رؤیت
س: اگر ماه در كشورهاى شرقى رؤیت شود آیا براى كشورهاى غربى خودبه‌خود ثابت مى‌شود یا خیر؟ و حدود آن چیست؟
ج) رؤیت در بلد شرقى گرچه غالباً ملازم با امكان رؤیت به طریق اولى در بلد غربى است، لیكن گاهى به ملاحظه‌ى اختلاف زیاد در طول جغرافیایى، چنین ملازمه‌اى منتفى است. و معیار كلّى ملازمه‌ى بین بلدین در امكان رؤیت هلال است.

 

ثبوت هلال ماه نو در شهرهاى هم افق
س: اگر هلال ماه مبارك رمضان در شهرى دیده شود، آیا در شهرهاى دیگرى كه افق آنها یكسان بوده یا دو ساعت فرق دارند، اول ماه ثابت مى‌شود یا نه؟
ج) اگر ملازمه‌ى بین بلدین در امکان رؤیت هلال محرز باشد، براى‌ شهرهاى دیگر نیز كافیست؛ و صِرف اختلاف در وقت غروب میزان نیست.

 

عمل مقلدین چند مجتهد به فتواى یکى از آنها در مسأله رؤیت هلال
س: کسانى که از مجتهدین مختلفى تقلید مى‌کنند، آیا مى‌توانند در مسأله رؤیت هلال به فتواى مجتهد واحد عمل كنند یا خیر؟
ج) اگر مجتهد جامع‌الشرایط حكم به اول ماه یا آخر ماه نماید دیگران باید بدان ملتزم شوند.

 

نقش اختلاف افق مجتهد و مقلد در حکم به رؤیت هلال
س: آیا حكمى كه مجتهد در خصوص اول ماه صادر مى‌کند براى كسانى كه افق محل زندگیشان تفاوت زیادى با افق محل آن مجتهد دارد نیز، لازم الاجرا مى‌باشد؟
ج) حكم مجتهد براى بلادى كه بین رؤیت هلال در بلد او و امكان رؤیت در آن بلاد ملازمه نیست سارى نمى‌باشد، بلكه در آن بلاد باید به حكم حاكم شرعى همان بلاد عمل نمایند.

 

تأثیر چگونگى رؤیت در ثبوت هلال
س: در هنگام هم‌زمانى ماه مبارك رمضان با فصل پاییز و زمستان و شرایط خاص جوّى چگونه مى‌توان به رؤیت هلال از طریق چشم غیر مسلح اكتفا كرد؟ آیا به لحاظ شرعى مانعى بر سر راه اثبات این امر از طریق علوم جدید وجود دارد؟
ج) شرط ثبوت هلال، رؤیت با چشم غیرمسلح نیست، بلكه رؤیت با چشم مسلح نیز كافیست، كما اینكه از طریق علوم جدید اگر اطمینان حاصل شود، كافیست.

 

شک در عید فطر

س: اگر شخصى در روزى كه شك دارد عید فطر است یا نه، روزه را عمداً افطار كند، وظیفه‌اش در قبال روزه آن روز چیست؟
ج) اگر در روز شک در عید فطر بودن، روزه را عمداً افطار کرده و بعداً هم یقین به عید بودن‌ آن روز برایش حاصل نشد و بیّنه شرعى بر عید بودن آن روز قائم نشد و حاکم شرع معتبرى هم حکم به عید بودنش نکرد، روزه آن روز هم قضا دارد و هم کفاره.

 

شک در شب قدر

س: در محل سكونت من بدون رویت هلال ماه و بصرف گذشتن 30 روز از شعبان جمعه را اول ماه رمضان اعلام نمودند در حالى‌كه اول شعبان هم به تحقیق معلوم نبود لذا استدعا دارد تكلیف حقیر و سایر دوستان در استفاده از شبهاى پر فیض قدر و قرائت دعاى روزانه و اعمال مخصوص برخى شبها و روزها را معیّن فرمایید.
ج) بعد از گذشتن سى روز از ماه شعبان حکم به اول ماه رمضان مى‌شود حتى اگرچه هلال ماه رمضان را ندیده باشند، لیکن به شرط آنکه اول ماه شعبان به طریق شرعى ثابت شده باشد وگرنه گذشت سى روز اعتبار ندارد. لیالى متبرّکه‌ى قدر وجود واحد مستمر است و در درک فضیلت شب قدر و درک فضیلت ادعیه‌ى خاصه‌ى زمانهاى خاصى از ماه مبارک رمضان اگر خصوصیت زمان براى مکلف محرز نباشد، مى‌تواند با احتیاط و تکرار عمل، آن فضیلت را درک کند.