شک در نافله-اذکار غیر صحیح در نمازهاى مستحبى-بجا آوردن نماز نافله در حال حرکتنماز شب و دعا براى چهل مؤمن-خواندن نماز مستحبى به جماعت-سجده سهو براى سلام بى‌جاعدول از نماز عصر به ظهر-تبدیل نیّت از نماز واجب به واجب دیگرحكم اهداى ثواب نماز واجب-کیفیت جواب سلام در نماز-نماز سلس البولنماز هنگام افطار-اعلام اشتباه نماز دیگران-تكرار مبطل در نماز-تبدیل نماز واجب به مستحب به علت عدم تمرکزلزوم قرار دادن دندان مصنوعى براى بهبود قرائت نماز-سبك شمردن نمازشکستن نماز واجب-مکبّر بودن در نماز جماعت-تعقیب نماز-اعاده نمازى که با توجه خوانده نشده است-نماز خواندن در مقابل نامحرمعدول از یك نماز به نماز دیگر


شک در نافله
س: شک کردن در نماز نافله چه حکمى دارد؟
ج) اعتنا ندارد.

 

اذکار غیر صحیح در نمازهاى مستحبى
س: اگر كسى اذكار مستحب نماز را غلط و یا ناقص تلفظ كند آیا نمازش صحیح است؟
ج) اگر غلط فاحش نباشد و موجب تغییر معنى نگردد، نماز باطل نیست.

 

بجا آوردن نماز نافله در حال حرکت
س: طریقه بجا آوردن نوافل در حال حركت چگونه است؟ ركوع و سجود و تكبیرةالاحرام آن چگونه ادا مى‌شود؟
ج) در حال حركت به نیت ورود به نماز تكبیرة الاحرام گفته مىشود و پس از قرائت حمد و سوره ذكر ركوع به نیت ركوع و سپس ذكر سجود به نیت سجده انجام خواهد شد و براى انجام رکوع و سجود مى‌توان به نیت رکوع کمى و براى سجود مقدارى بیشتر سر را خم کرد.

 

نماز شب و دعا براى چهل مؤمن
س: تعداد 40 نفر مؤمن که براى دعا در قنوت نماز وتر آمده است توقیفى است یا نمازگزار مى‌تواند تعداد بیشترى را هم دعا کند. البته منظور از سؤال این است که آیا بر عدد 40 در اینجا مانند بسیارى از مواقع دیگر تأثیرى در نظر گرفته شده است یا خیر؟ (مثلاً در تسبیحات حضرت زهرا (سلام الله علیها) 34 بار باید الله اکبر گفته شود و اگر عمداً 35 بار گفته شود با این حال که الله اکبر ذکرى است مستحب اما دیگر اثر تسبیحات حضرت زهرا (سلام الله علیها) را نخواهد داشت.)
ج) چهل نفر به قصد ورود بگوید و گفتن مازاد بر آن به قصد قربت مطلق، اشکال ندارد و بعید نیست خصوص عدد چهل خصوصیتى داشته باشد.

 

خواندن نماز مستحبى به جماعت
س: آیا مى‌شود نماز مستحب را به نماز جماعت اقتدا كرد؟
ج) صحیح نیست.

 

سجده سهو براى سلام بى‌جا
س: اگر در نماز جماعت در ركعت دوم بعد از تشهد اشتباهاً سلام داده شود آیا سجده سهو لازم است؟
ج) اگر سلام دوم یا سوم را گفته، بنابر احتیاط واجب باید دو سجده سهو نماید.

 

عدول از نماز عصر به ظهر
س: آیا مى‌‌توان در رکعت دوم و پیش از رکوع از نماز عصر به نماز ظهر عدول کرد؟
ج) بطور کلّى اگر مشغول نماز بعدى شد و یادش آمد که نماز قبلى را نخوانده و وقت وسعت دارد، مى‌تواند نیّت را به نماز قبلى برگرداند ولى عکس آن جایز نیست.

 

تبدیل نیّت از نماز واجب به واجب دیگر
س: اگر فرد بعد از تكبیر نماز ظهر یادش بیاید كه نماز صبحش قضا شده مى‌تواند نیت را به نماز صبح برگرداند؟
ج) اگر وقت براى انجام نماز ظهر تنگ نباشد، تبدیل نیّت در فرض سؤال ممکن بلکه مستحب است.

 

حكم اهداى ثواب نماز واجب
س: آیا مى‌توان هنگام اعمال واجب (مثلاً نماز واجب) نیّت کرد که ثواب آن را به کسى اهدا کنیم، یا این کار فقط در مورد اعمال مستحب وارد است؟
ج) اهداى ثواب اعمال واجب به دیگران به امید وصول به آنان، مانعى ندارد.

 

کیفیت جواب سلام در نماز
س: اگر در نماز سلام كردند. آیا باید جواب آنها را به عربى فصیح داد؟ یا مثلاً مى‌توان گفت «سلام علیكم»؟ در جواب سلام در نماز اگر طرف گفته سلام آیا مى توان مثل او گفت: «سلام»؟
ج) اگر کسى در نماز سلام کند ولو به صورت غلط به گونه‌اى که عرفاً صدق سلام کند واجب است جواب او را با «سلام علیکم» به طورى که اهل لسان آن را صحیح بدانند بدهد.

 

نماز سلس البول
س: حکم نماز کسى که نمى‌تواند جلو ادرارش را بگیرد چیست؟
ج) اگر به بیمارى سلس‌البول دچار شده است به طورى که همیشه قطرات بول بى‌‌اختیار از او خارج مى‌شود در صورتى که به اندازه خواندن نمازِ با طهارت و با بدن پاک وقت پیدا نمى‌کند، چنین شخصى براى هر نماز یک وضو بگیرد و با دستمال از رسیدن بول به لباس و بدن جلوگیرى کند و نماز را بخواند و نمازش صحیح است.

 

نماز هنگام افطار
س: هنگام اذان مغرب، افطار كردن بهتر است، یا خواندن نماز مغرب و عشا؟
ج) خواندن نماز مغرب و عشا بهتر است؛ ولى اگر كسى منتظر او است یا بسیار گرسنه است كه نمى‏تواند نماز را با حضور قلب بخواند، افطار كردن بهتر است.

 

اعلام اشتباه نماز دیگران
س: اگر کسى نماز خود را اشتباه بخواند آیا لازم است به او اطلاع بدهیم؟
ج) در این مورد چیزى بر شما واجب نیست مگر این که اشتباه ناشى از جهل او به حکم باشد که در این صورت احوط ارشاد و راهنمایى وى است.

تكرار مبطل در نماز
س: تكرار اذكار چه طورى باعث بطلان نماز مى‌شود؟
ج) تكرار اذكار نماز اگر به حدّ وسواس برسد، نماز را باطل مى‌كند.

 

تبدیل نماز واجب به مستحب به علت عدم تمرکز
س: در صورت وجود عدم تمرکز در یک رکعت نماز واجب، آیا مى‌شود نیّت را به نماز مستحب برگرداند و نماز را تمام کرده دوباره نماز واجب را اعاده نماییم؟
ج) در فرض مذکور جایز نیست.

 

لزوم قرار دادن دندان مصنوعى براى بهبود قرائت نماز
س: کسانى که دندانهاى طبیعى آنان افتاده است و به همین علت نمى‌توانند قرائت نماز را بطور کامل ادا کنند آیا در صورت قدرت و تمکن بابد از دندانهاى مصنوعى استفاده کنند؟
ج) در صورتى که قرائت آنها بدون دندان اشکال دارد در صورت تمکّن باید استفاده کنند.

 

سبك شمردن نماز
س: اگر كسى عمداً نماز خود را به تأخیر اندازد و همیشه در آخر وقت بخواند. آیا این عمل حرام است؟ عقاب اخروى دارد؟
ج) سبك شمردن نماز شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است و در غیر این صورت معصیتى نكرده، بلكه فضیلتى را از دست داده است.

 

شکستن نماز واجب
س: من معمولاً تکبیر و قرائت را اعاده مى‌کنم و یا به قصد خواندن اقامه نماز را مى‌شکنم. آیا باید نمازهایم را قضا کنم؟
ج) نماز واجب را پس از آنکه شروع کردید، حق ندارید بشکنید و در هر صورت اگر مرتکب خلاف شده و شکستید و یا به یکى از مجوّزاتى که اجازه شکستن نماز را مى‌دهد تمسّک کرده و نماز واجب را شکستید، باید مجدّداً نماز را صحیحاً شروع کنید و اگر بدون شکستنِ نماز، مجدّداً تکبیرة‌الاحرام را گفته‌اید، نمازتان باطل شده است.

 

مکبّر بودن در نماز جماعت
س: آیا مكبّر بودن ثواب نماز جماعت را دارد؟
ج) مکبّر بودن به قصد قربت کارى ارزشمند و داراى ثواب است ولى ثواب نماز جماعت اختصاص به شرکت در نماز جماعت دارد.

 

تعقیب نماز
س: بهترین تعقیب مشترکه براى نمازها چیست (اگر شرایطى باشد که فقط امکان خواندن یک تعقیب وجود دارد)؟
ج) سعى کنید تسبیح حضرت زهرا (سلام الله علیها) را بجا آورید.

 

اعاده نمازى که با توجه خوانده نشده است
س: اگر در نماز واجبى توجه نداشته باشیم آیا مى‌توانیم دوباره آن نماز را بخوانیم؟
ج) چون تکلیف به نماز با همان نماز اولى ساقط شده، نمى‌توانید مگر آنکه نماز را فرادا خوانده و بخواهید به جماعت اعاده کنید.

 

نماز خواندن در مقابل نامحرم
س: آیا خواندن نماز در مقابل نامحرم براى بانوان اشکال دارد؟ 
ج) فى نفسه اشكال ندارد.

 

عدول از یك نماز به نماز دیگر
س: آیا تغییر نیّت در میان نماز جایز است؟

ج) در چند جا عدول (یعنى برگرداندن نیّت) از نمازى به نماز دیگر جایز است:
مورد اول: در نمازهایى كه دنبال هم قرار دارند (مانند ظهر و عصر و مانند مغرب و عشا) كه اگر مكلّف داخل در نماز دوم شده و یا فراموش كرده كه نماز اول را نخوانده است در صورتى كه در بین نماز متوجه شود و از محلِ عدول به نماز سابق، تجاوز نكرده باشد، واجب است نیّت را به نماز اول برگرداند و اما اگر بعد از تمام شدن نماز متوجه شود و یا از محلِ عدول تجاوز كرده باشد (مثل اینكه در ركوع ركعت چهارمِ نماز عشا باشد) دیگر نمى‌تواند عدول كند و در فرض اول كه بعد از نماز متوجه شده، نمازى كه خوانده بعنوان نماز دوم (یعنى عصر یا عشا) صحیح است و باید نماز اول را بخواند؛ و اما در فرض دوم كه در ركعت چهارم در حال ركوع یا بعد از آن متوجه شده، نماز را تمام نموده و نماز قبلى را بعد از آن بیاورد و نزدیك‌تر به احتیاط آن است كه از نو نماز مغرب و عشایى به دنبال آن نماز عشا بخواند.
مورد دوم: از موارد جواز عدول این است كه مشغول نماز یومیه شده و در بین نماز بیادش بیاید كه نماز قضایى بر گردنش هست كه در اینجا مستحب است در صورت بقاى محل عدول و وسعت وقت، عدول كند و نماز قضا را بخواند و سپس به نماز یومیه خود بپردازد مگر آن كه در اثر این عدول وقت فضیلت نماز یومیه‌اش فوت شود كه در اینجا مستحب بودن عدول محل تأمل است بلكه مستحب نبودنش خالى از قوت نیست.
مورد سوم: عدول كردن از نماز واجب به نماز مستحب است كه در دو جا جایز است یكى در نماز ظهر جمعه است براى كسى كه قرائت سوره جمعه را فراموش كرده و بجاى آن سوره‌اى دیگر خوانده و به نصف آن سوره رسیده و یا از نصف هم تجاوز كرده باشد كه در این صورت مى‌تواند نیّت خود را به نافله برگرداند؛ و موضع دوم جایى است كه نمازگزار مشغول نماز واجب باشد و در بین نماز، جماعتى برپا شود و او از این نگران باشد كه اگر نمازش را تمام كند به جماعت نرسد كه در چنین وضعى مى‌تواند نیّت خود را از نماز واجب به نافله برگرداند و دو ركعتى سلام بدهد و به جماعت برسد (و اما اگر از دو ركعت تجاوز كرده و به ركوع ركعت سوم رسیده باشد، عدول از آن جایز نیست).