نماز جمعه:

 خواندن خطبه‌ها توسط فردى و اقامه نماز جمعه توسط فردى دیگر-زمان شروع نماز جمعه-حکم نماز جمعه-اشتغال به امور دیگر در زمان خطبه‌هاى نماز جمعه-ملحق شدن به نماز جمعه در ركعت دوم-سبك شمردن نماز-وقت نماز فراداى ظهر و عصر روز جمعه-الحاق به نماز جمعه در ركعت دوم-خواندن نماز در حین خطبه‌هاى نماز جمعه-آغاز خطبه‌هاى نماز جمعه قبل از دخول وقت-فاصله بین دو نماز جمعه-وظیفه کسى که به رکعت دوم نماز جمعه یا عید فطر یا عید قربان برسد-کیفیت اداى نمازهاى استیجارى-قرائت مأموم در نماز آیات جماعت-خواندن نماز آیات براى پس‌لرزه‌هاى زلزله-نیّت نماز آیات در صورت تأخیر-قرائت سهوى سوره توحید در نماز احتیاط-فراموش كردن نماز احتیاط-خواندن نماز مستحب با وجود نماز قضا


نماز جمعه:

 

خواندن خطبه‌ها توسط فردى و اقامه نماز جمعه توسط فردى دیگر

س: محضر جنابعالى عرض مى‌شود که آیا مى‌شود در نماز جمعه یك نفر خطبه نماز جمعه را بخواند و نفر دیگرى نماز جمعه را بخواند؟
ج) صحیح و مجزى نیست، بلكه باید خطیب و امام هر دو یكى باشند.

زمان شروع نماز جمعه

س1) اگر نماز جمعه را یك ساعت بعد از اذان ظهر خواندیم آیا باید نماز ظهر را هم بخوانیم؟
ج) در فرض مذكور نماز جمعه مجزى از نماز ظهر است و بجا آوردن نماز ظهر لازم نیست.

س2) اگر نماز جمعه را بیشتر از دو ساعت بعد از اذان ظهر خواندیم، آیا باید نماز ظهر را هم بخوانیم؟
ج) وقت نماز جمعه از اول زوال خورشید شروع مى‌شود و احوط آن است كه از اوائل عرفى زوال در حدود یكى دو ساعت به تأخیر نیافتد و اگر بیش از دو ساعت بعد از زوال، نماز جمعه خوانده شده، احتیاط در بجا آوردن نماز ظهر مى‌باشد.

 

حکم نماز جمعه

1- آیا نماز جمعه واجب است ؟
2- در صورت واجب بودن اگر بیش از سه هفته به نماز نروم حكم چیست؟
ج1و2) واجب تخییرى است و شایسته نیست که مؤمنین از انجام آن که (داراى فضیلت و اهمیّت زیادى است) خوددارى نمایند.

 

اشتغال به امور دیگر در زمان خطبه‌هاى نماز جمعه

س: خواندن و بجا آوردن نماز قضا یا نماز مستحبى از سوى شخص در هنگام خواندن خطبه‌هاى نماز جمعه توسط امام جمعه چه حكمى دارد؟ آیا داراى ایراد مى‌باشد؟
ج) بطور کلى آنچه که موجب گوش ندادن و از بین رفتن فایده خطبه مى‌شود، باید ترک شود.

 

ملحق شدن به نماز جمعه در ركعت دوم

س: اگر شخصى در ركعت دوم نماز جمعه برسد، ادامه نماز او چگونه خواهد بود؟ و آیا كفایت از نماز ظهر مى‌كند؟
ج) ركعت دیگر را فرادا بجا آورد و كفایت از نماز ظهر مى‌نماید.

 

سبك شمردن نماز

س: اگر كسى عمداً نماز خود را به تأخیر اندازد و همیشه در آخر وقت بخواند. آیا این عمل حرام است؟ عقاب اخروى دارد؟
ج) سبك شمردن نماز شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است و در غیر این صورت معصیتى نكرده، بلكه فضیلتى را از دست داده است.

 

وقت نماز فراداى ظهر و عصر روز جمعه

س: در صورتى كه بخواهیم در روز جمعه نماز ظهر و عصر خود را به صورت فرادا در منزل بخوانیم آیا باید صبر كنیم تا نماز جمعه تمام شود یا اینكه مى‌توانیم در اول وقت نماز را بجاى بیاوریم؟ 
ج) صبر كردن لازم نیست.

 

الحاق به نماز جمعه در ركعت دوم

س: اگر در ركعت دوم نماز جمعه برسیم حكم چیست؟
ج) ركعت اول را با ركعت دوم امام جمعه بخوانید و ركعت دوم را فرادا بخوانید.

 

خواندن نماز در حین خطبه‌هاى نماز جمعه

س: آیا خواندن نماز واجب یا مستحبى بین خطبه‌ها و اقامه نماز جمعه جایز است یا خیر؟
ج) مانعى ندارد.

 

آغاز خطبه‌هاى نماز جمعه قبل از دخول وقت

س: اگر خطیب جمعه مقدارى از خطبه اول را بعد از دخول وقت ایراد كند, بدون اینكه تحمید وصلوة را اعاده نماید و بعد نماز جمعه را اقامه كند, نماز باین صورت از ظهر مجزى است یا نه؟

ج) در فرض مزبور هم نماز جمعه مجزى از نماز ظهر است.

 

فاصله بین دو نماز جمعه

س: اگر دو محل اقامه‌ى نماز جمعه داراى دو طریق تردد باشد كه فاصله در یك طریق كمتر از یك فرسخ شرعى باشد، آیا اقامه نماز جمعه در هر دو محل صحیح است؟

ج) با فرض فاصله بین دو محل اقامه‌ى نماز جمعه به كمتر از یك فرسخ شرعى ولو از یكى‌ از دو طریق متعارف تردد بین دو محل، بیش از یك نماز جمعه صحیح نیست.

نماز عید:

وظیفه کسى که به رکعت دوم نماز جمعه یا عید فطر یا عید قربان برسد
س: اگر کسى به رکعت دوم نماز عید فطر یا قربان و رکعت دوم نماز جمعه برسد چه وظیفه‌اى دارد؟
ج) باقى نماز را خودش بجا آورد.

 

کیفیت اداى نمازهاى استیجارى

س: خواستم ببینم آیا در نماز استیجارى اكتفا به واجبات كافى است یا خیر؟
ج) اگر شرط نکرده باشد که چگونه بجا آورد، باید مستحبّاتى را که معمولاً افراد عادى بجا مى‌آورند بجا بیاورد.

 

قرائت مأموم در نماز آیات جماعت

س: آیا در نماز آیاتى كه به جماعت اقامه مى‌شود، خواندن حمد و سوره بر مأمومین واجب است؟
ج) حكم جماعت در نماز آیات مانند جماعت در نمازهاى یومیه مى‌باشد كه قرائت امام از قرائت مأموم کفایت مى‌کند.

 

خواندن نماز آیات براى پس‌لرزه‌هاى زلزله

س: در شهرى كه زلزله اصلى رخ مى‌دهد آیا براى تمام پس‌لرزه‌ها (حتى اگر بیش از 30 مورد باشد) نماز آیات لازم است خوانده شود؟ با توجه به اینكه فاصله بسیارى از پس‌لرزه‌ها آنقدر كم است كه نمى‌توان تشخیص داد چند پس‌لرزه رخ داده است.
ج) هر زلزله‏اى، چه شدید و چه خفیف، اگر زلزله مستقلى محسوب شود، نماز آیات جداگانه‏اى دارد.

 

نیّت نماز آیات در صورت تأخیر

س: نماز آیات در مورد زلزله و خورشیدگرفتگى اگر از وقت خود عقب بیافتد آیا با نیّت قضا باید خوانده شود یا خیر؟
ج) نماز آیات براى زلزله همیشه ادا است و باید در خواندن آن تعجیل کند و مسامحه نکند ولى در خورشیدگرفتگى اگر بعداً آن را بجا آورده باید نیّت قضا کند.

 

قرائت سهوى سوره توحید در نماز احتیاط

س اگر بر نمازگزار خواندن یک رکعت نماز احتیاط واجب شد و اشتباهاً در نماز احتیاط، توحید را خواند و بعد فهمید که توحید را خوانده است وظیفه چیست؟ اگر در حین خواندن سوره توحید متوجه شد که نماز احتیاط است و خواندن توحید لازم نیست وظیفه چیست؟
ج) اگر بعد از اتمام سوره فهمیده، نمازش صحیح است و اگر در اثناى سوره فهمیده همان جا سوره را رها كند و به ركوع رود و نمازش صحیح است.

 

فراموش كردن نماز احتیاط

س: در نماز ظهر بین ركعت سوم و چهارم شک كردم و یک ركعت نماز احتیاط بر من واجب شد، اما فراموش كردم آن را بخوانم. در ركعت چهارم نماز عصر متوجه «آن یک ركعت نماز احتیاط فراموش شده» شدم. تكلیف من چیست؟
ج) وظیفه این است كه نماز عصر را قطع كنید و نماز احتیاط را بجا آورید و احتیاطاً دوباره نماز ظهر را اعاده نمایید.

 

خواندن نماز مستحب با وجود نماز قضا

س: آیا جایز است كسى كه نماز قضا دارد، نماز مستحب بخواند؟
ج) مانعى ندارد.