وقت نماز فراداى ظهر و عصر روز جمعه - تفاوت امام و مأموم در نوع نماز یومیه - اقتدا به امام قبل از اقتداى صفهاى جلوتر-اختلاف ارتفاع محل ایستادن امام و مأموم-فاصله صف‌هاى نماز جماعت-پیش افتادن از امام جماعت در اذکار نمازعدم توانایى امام بر اصلاح تلفظ کلمه‌اى در نماز-تغییر نیّت از جماعت به فرادا-تجافى و تشهد مأموماقتدا به مأمومى كه نمازش را بصورت فرادا ادامه مى‌دهد-اداى تكبیرة‌الاحرام، قبل از امام جماعت-چگونگى تعیین امام در نیّت نماز جماعت-اقتدا به نماز قضاى امام جماعت-اقتدا به نماز جماعت در ركعت دوم آن-اقتدا به كسى كه دستش معیوب است-اقتدا به امام جماعتى كه از جهت قبله منحرف شده است-اقتدا به كسى كه نمى‌تواند نمازهایش را بلند بخواند-قطع اتصال صفوف به وسیله ویلچر و تخت-بلند خواندن اذكار نماز توسط مأموم-عدم متابعت از امام در سلام-بلند خواندن قرائت بعد از جدا شدن از جماعت-رفتن به صف جلویى در اثناى نماز جماعت-اعاده نماز خوانده شده


وقت نماز فراداى ظهر و عصر روز جمعه
س: در صورتى كه بخواهیم در روز جمعه نماز ظهر و عصر خود را به صورت فرادا در منزل بخوانیم آیا باید صبر كنیم تا نماز جمعه تمام شود یا اینكه مى‌توانیم در اول وقت نماز را بجاى بیاوریم؟ 
ج) صبر كردن لازم نیست.

 تفاوت امام و مأموم در نوع نماز یومیه

س: آیا هنگامى که امام جماعت نماز عصر را برگزار مى‌نماید ، کسى که نماز ظهر را نخوانده مى‌تواند به امام جماعت اقتدا کند؟ این مورد در خصوص نماز مغرب و عشا نیز مورد سؤال است.
ج) مانع ندارد.

 اقتدا به امام قبل از اقتداى صفهاى جلوتر

س: آیا در نماز جماعت به محض قامت بستن امام مى‌توان اقتدا كرد یا باید منتظر شد تا صفهاى جلوتر اقتدا كنند؟
ج) اگر مأمومینى كه بین او و امام ایستاده‏اند، بعد از اینكه امام جماعت شروع به نماز كرد، به طور كامل آماده اقتدا نمودن باشند، مى‏تواند به نیّت جماعت وارد نماز شود.

 اختلاف ارتفاع محل ایستادن امام و مأموم

س: موقع نماز جماعت آیا فرد مى‌تواند از جهت ارتفاع پایین‌تر از امام جماعت (تقریباً حدود 3 پله) قرار گیرد و به او اقتدا کند؟
ج) جایز نیست که مکان امام جماعت بلندتر از مکان مأمومین باشد. 


فاصله صف‌هاى نماز جماعت

س: در نماز جماعت فاصله بین صف‌ها چند متر یا سانتى متر باید باشد؟
ج) احتیاط آن است بیش از یک گام معمولى بین محل سجده مأموم و محل ایستادن امام (یا کسى که واسطه اتّصالى اوست) فاصله نباشد و از این احتیاطى‌تر آنکه هیچ فاصله‌اى نباشد.

 پیش افتادن از امام جماعت در اذکار نماز

س: اگر امام جماعت به خاطر سنّ زیادش نتواند نماز را تند بخواند اگر ما ذکر را زودتر از او بگوییم، آیا اشکال دارد و از ثواب جماعت کم مى‌شود؟ من مثلاً مى‌خواهم ثواب زیادى در نماز جماعت بگیرم آیا درست است که ذکر بیشتر بگویم و به این خاطر از امام جماعت جلو بزنم؟
ج) در اذکار نماز متابعت از امام جماعت لازم نیست ولى در افعال نماز لازم است.

 عدم توانایى امام بر اصلاح تلفظ کلمه‌اى در نماز

س: اگر امام جماعت تلفظ یکى از کلمات تشهد را یقیناً صحیح نخواند و على‌رغم تذکر به وى اصلاح نکند حکم نماز چیست؟
ج) در فرض مذکور در صورتى که امام توانایى بیش از قرائت مذکور را ندارد، ‏اقتدا کردن مانعى ندارد.

 تغییر نیّت از جماعت به فرادا

س: تغییر نیّت در اثناى نماز جماعت به فرادا چه حكمى دارد؟
ج) اشکال ندارد.

 تجافى و تشهد مأموم

س: اگر امام جماعت در حال قرائت تشهد باشد و مأموم یک رکعت دیرتر اقتدا کرده باشد، نشستن در حالت تجافى واجب است یا مى‌توان به صورت معمولى هم نشست؟ ذکر تشهد چه طور، قرائت آن واجب است یا خیر؟
ج) احتیاط واجب آن است که به حال تجافى باشد و مى‌تواند تشهد بخواند و یا تسبیح بگوید.‏

 اقتدا به مأمومى كه نمازش را بصورت فرادا ادامه مى‌دهد

س: در نماز جماعت نماز امام تمام شده و یکى از مأمومین در حال ادامه نماز خود به صورت فرادا است آیا مى‌توان به او اقتدا کرد؟

ج) اشكال ندارد.

 اداى تكبیرة‌الاحرام، قبل از امام جماعت

س: اگر كسى تکبیره‌الاحرام را قبل از امام بگوید حکمش چیست؟
ج) نماز خود را باید به صورت فرادا بخواند.

 چگونگى تعیین امام در نیّت نماز جماعت

س: در نماز جماعت آیا واجب است نیّت كنیم به فلان امام جماعت یا امام جماعت حاضر اقتدا مى‌كنیم؟

ج) باید امام را معین نمایید ولى دانستن اسم او لازم نیست مثلاً اگر نیّت كنید: «اقتدا مى‌كنم به امام حاضر» نمازتان صحیح است.

اقتدا به نماز قضاى امام جماعت
س: آیا مى‌توان در نماز ادا به امام جماعتى كه نماز قضا را بجا مى‌آورد، اقتدا كرد؟
ج) اگر نماز قضاى حتمى باشد، مانع ندارد.

 

اقتدا به نماز جماعت در ركعت دوم آن
س: اگر در رکعت دوم نماز جماعت اقتدا کنیم، آیا در رکعت سوم امام (دوم خودمان), باید هم حمد و هم سوره را بخوانیم, یا خواندن حمد به تنهایى کافى است؟ آیا باید به رکوع رکعت سوم امام, برسیم؟ اگر نرسیدیم چه؟ 
ج) اگر مى‌دانید به ركوع امام نمى‌رسید، به همان حمد تنها اكتفا كنید والا سوره را هم بخوانید و اگر به ركوع ركعت سوم نرسیدید، خود را به سجده امام برسانید و نماز به جماعت صحیح است.

 اقتدا به كسى كه دستش معیوب است

س: كسى كه یك دست معیوب دارد و نمى‌تواند در هنگام سجده دست خود را به صورت كامل بر زمین بگذارد، آیا مى‌تواند به عنوان امام جماعت به برپائى نماز اقدام كند؟

ج) اگر بتواند تمام کف دست یا قسمت معتنابهى از آن را در حال سجده بر زمین بگذارد به نحوى که تکیه بر زمین داشته باشد، امامت او اشکال ندارد.

 اقتدا به امام جماعتى كه از جهت قبله منحرف شده است

س: آیا اقتدا به امام جماعتى که حدود 30 درجه از جهت قبله منحرف گردیده است، صحیح مى‌باشد؟ و حدّ مجاز براى این مطلب چقدر است؟

ج) اگر مأموم بداند كه امام بطورى از قبله منحرف شده كه رو به قبله بودن صدق نمى‌كند، اقتدا صحیح نیست.


اقتدا به كسى كه نمى‌تواند نمازهایش را بلند بخواند

س: شخصى‌ به علت بیمارى‌ که دارد نمى‌‌تواند نمازهاى‌ صبح و مغرب و عشا را با صداى‌ بلند بخواند، آیا اقتدا به او در آن نمازها صحیح است؟
ج) محل اشكال است.

 قطع اتصال صفوف به وسیله ویلچر و تخت

س: آیا مأمومى‌ که بیمار است و روى‌ تخت یا ویلچر نماز مى‌‌خواند، موجب قطع اتصال صف‌ها مى‌‌شود؟
ج) مجرّد آن موجب قطع اتصال نمى‌شود.

 بلند خواندن اذكار نماز توسط مأموم

س: آیا مأموم مرد تمام اذکار را باید آرام بخواند یا این که برخى اذکار (مثل قنوت یا ذکر رکوع و سجود) را مى‌تواند بلند بخواند؟
ج) مكروه است مأموم ذكرهاى نماز را طورى بگوید كه امام بشنود.

 عدم متابعت از امام در سلام

س: اگر در انتهاى نماز جماعت هنگام ذكر سلام كمى جلوتر یا عقب تر از امام جماعت نماز را به پایان ببریم آیا در نیّت جماعت اشكالى ایجاد مى‌‌گردد؟

ج) اشكال ندارد.

 بلند خواندن قرائت بعد از جدا شدن از جماعت

س: در نمازهایى كه حمد و سوره در آنها باید بلند خوانده شود اگر در نماز جماعت در ركعت آخر به امام ملحق شویم آیا پس از ایستادن براى ركعت دوم باید حمد و سوره را بلند بخوانیم؟

ج) در فرض سؤال باید قرائت را بلند بخوانید.

 رفتن به صف جلویى در اثناى نماز جماعت

س: آیا نمازگزار در بین نماز جماعت مى‌تواند بدون آنکه حالت نماز خود را به هم بزند از صف عقبى به صف جلویى تغییر مکان دهد؟
ج) اگر در غیر حال قرائت با فرض ضیق بودن صف باشد اشكال ندارد.

 اعاده نماز خوانده شده

س: اخیراً شنیده شده كه نظر مبارك در باب كسى كه نمازش را به جماعت خوانده است این است كه اعاده‌ى آن نماز به جماعت دیگر اماماً او مأموماً وجهى ندارد، خواهشمند است در این خصوص و اینكه اگر جماعت دوم از جهاتى رجحان داشته باشد، آیا حكم همین است یا خیر؟

ج) نمازى كه فرادا خوانده است مى‌تواند با اقتدا به امام جماعتى اعاده نماید و نمازى را كه براى جماعتى امامت كرده مى‌تواند یك بار دیگر براى جماعت دیگر امامت كند، در غیر این دو صورت اعاده وجهى ندارد هر چند جماعت دوم داراى رجحان باشد.