مبطلات

 فقدان مهر در اثناى نماز-نماز خواندن با كفش-فراموشی-به یاد آوردن تشهد فراموش شده-التفات به بى‌جا بودن تشهد و سلام در اواسط ذکر سلام

شکیات

شک در تلفّظ کلمات نماز-شکیّات نماز-شك در بجا آوردن سجده-حكم ظن قوى براى كثیرالشكشک بعد از سلام-شک در اداى نماز-شک در تعداد سجده‌ها-شک در وجه سجده


 

 

 

مبطلات

 فقدان مهر در اثناى نماز

س: مشغول نماز خواندن بودم مى‌خواستم به سجده بروم که پسر کوچکى از اقوام مهر مرا برداشت و من از روى مجبورى وقتى به سجده رفتم دو تا از انگشتان خود را زیر سرم گذاشتم آیا نمازم درست است.
ج) اگر در یادگیرى مسأله كوتاهى كرده و وقت تنگ نبوده، باید نماز را اعاده نمایید.

 نماز خواندن با كفش

س: در چه شرایطى مى‌توان با کفش نماز خواند؟
ج) اگر مانع رسیدن انگشت شست پا باشد، جایز نیست مگر در نماز خوف.

 فراموشی

به یاد آوردن تشهد فراموش شده
س: در صورت فراموشى تشهد و در ابتداى رکعت سوم وظیفه مکلّف چیست؟
ج) در فرض مذكور باید نشسته و تشهد خوانده شود و بعد از آن بقیه نماز انجام شود.

 التفات به بى‌جا بودن تشهد و سلام در اواسط ذکر سلام

س: الف) نمازگزارى در ركعت سوم تشهّد و سلام را مى‌گوید و در حین گفتن ذكر سلام متوجه مى‌شود ركعت چهارم را نخوانده است. حال حكم نمازش چیست؟
ب) با توجه به سؤال قبل اگر بعد از اتمام ذكرِ سلام سریعاً بفهمد ركعت چهارم را نخوانده است آیا باید نماز را دوباره بخواند؟
الف) باید بلند شود و رکعت چهارم را بخواند و تشهّد و سلام نماز را بدهد و بعد دو سجده سهو براى سلام بى‌جا بجا آورد.
ب) اگر هنوز کارى نکرده که نماز باطل شود، یعنى پشت به قبله نکرده و وضوى خود را هم باطل نکرده، باید مثل مسأله قبل عمل کند.

 شکیات

شک در تلفّظ کلمات نماز
س: شك در مورد تلفظ كلمات در غیر قرائت (حمد و سوره) مثلاً در تكبیرة الاحرام چگونه است؟
ج) در فرض مذكور اگر شك در وقوع آن دارد در صورتى كه از محل نگذشته باشد، واجب است آن را بیاورد و اگر از محل گذشته است به شك خود اعتنا نكند. ولى اگر شك در صحت و فساد آنچه كه انجام داده دارد نه شك در اصل وقوع آن، در این صورت حتى اگر هنوز در محل باشد به شك خود اعتنا نكند، البته نسبت به غیر از تكبیرة الاحرام و اركان دیگر در صورت اخیر احتیاط به اعاده قرائت و ذكر است به نیت قربت و در ركن احتیاط به اتمام نماز و اعاده آن است.

 شکیّات نماز

س: در مورد شک کردن زیاد در نماز و وضو و... تکلیف چیست، در مورد شک در ارکان نماز چطور، آیا شخص کثیر الشک مى تواند به شک در ارکان نماز هم اعتنا نکند لطفاً به تفصیل و به طور کامل توضیح دهید؟
ج) در هر موردى که زیاد شک کند، نباید اعتنا نماید.

 شك در بجا آوردن سجده

س: اگر بعد از سر برداشتن از سجده شك كند كه یك سجده خوانده یا دو تا ولى احتمال بیشتر بدهد كه دو سجده بجا آورده باید چه كار كند و حكم نمازهاى گذشته كه با احتمال دو سجده نماز را تمام كرده چیست؟
ج) در فرض سؤال اگر كثیرالشك نباشد، باید یك سجده دیگر بجا آورد.

 حكم ظن قوى براى كثیرالشك

س: براى ظن قوى در ركوع و سجود مطلبى را فرموده بودید. آیا كثیرالشك كه ظن قوى پیدا مى‌كند باید به آن دستورات عمل كند یا به حكم كثیرالشك؟
ج) باید به ظنّ خود عمل كند.

 شک بعد از سلام

س: لطفاً شک بعد از سلام را توضیح دهید خصوصاً اگر بعد از سلام فراموش کنیم که چند رکعت نماز خوانده‌ایم؟
ج) اگر بعد از سلام نماز در تعداد ركعات نماز شك كند در صورتى كه یك طرف شك او صحیح باشد مثلاً در نماز چهار ركعتى شك كند سه یا چهار یا پنج ركعت خوانده، اعتنا نمىكند ولى اگر هر دو طرف شك او باطل باشد مثلاً در نماز چهار ركعتى شك كند سه یا پنج ركعت خوانده است، نماز باطل است.

 شک در اداى نماز

س: اگر نمازى را بخوانیم و بعد شک کنیم که آیا خوانده‌ایم یا نه آیا باید نماز را اعاده کنیم یا خیر؟ و در فرض اعاده چگونه باید نیّت شود؟
ج) اگر شک مذکور بعد از گذشتن وقت نماز باشد، اعاده لازم نیست ولى اگر قبل از آن باشد، باید دوباره آن را بخواند؛ و نیّت آن مانند سایر ‏نمازها است و گفتن آن به لفظ و گذراندن در ذهن لازم نیست.‏

 شک در تعداد سجده‌ها

س: اگر در بعد از برداشتن سر از سجده شک کنیم که یک سجده بجا آورده‌ایم یا دو سجده چه باید کرد؟ در رکعات مختلف مثلاً رکعت سوم یا دوم تفاوتى دارد؟
ج) تا براى ركعت بعد بلند نشده‌اید و یا وارد تشهد نشده‌اید، باید یک سجده دیگر بجا آورید.

 شک در وجه سجده

س. اگر كسى در سجده‌اى شك كند كه آیا این سجده شكر پس از نماز بوده یا سجده آخرین ركعت نماز وظیفه چیست؟
ج) در فرض سؤال اگر یقین به فراغ نداشته باشد، سجده آخرین رکعت قرار بدهد و نماز را تمام کند.‏