انجام غسل با وجود مانع از رسیدن آب--حکم وجود مانع در اعضاى وضو-شرایط اعضاى غسل--غسل در زیر باران--اعمال جاهل به جنابت--نحوه انجام غسل با وجود عرق جنب از حرام--غسل کثیرالشک--مقدار واجب مسح در تیمم--تیمّم با دستان تر--تیمم بر سنگ نما--تیمم با دست گچ گرفته شده--طهارت و نماز شخص مبتلا به بیمارى پیسى--مسح قرآن توسط مسلوس یا مبطون--اعتماد بر رصدخانه جهت تعیین وقت نماز--وظیفه مکلف در تنگى وقت نماز--قرار گرفتن در دو افق متفاوت و تکرار نماز--تأخیر عمدى نماز از وقت

انجام غسل با وجود مانع از رسیدن آب

س: اگر شخصى غسل جنابت بر او واجب شده باشد و غسل را انجام داده باشد و بعد از اتمام یافتن غسل متوجه شود كه مانعى بر روى بدن او وجود داشته باشد (تكه‌اى از منى) كه آب به آنجا نرسد باید چه كارى انجام دهد.

ج) غسل او در فرض مرقوم ناقص است و باید مانع را از بدن برطرف کرده و محل را تطهیر نماید و سپس به نیّت تکمیل غسل، آن محل را آب بریزد و اگر در سمت راست بوده، مجدداً تمام سمت چپ را بنابر احتیاط واجب به نیّت غسل بشوید.

 حکم وجود مانع در اعضاى وضو

س: لطفاً بفرمایید کسانى که بمناسبت شغل و کار روزانه با انواع رنگها و روغنهایى که به دستانشان مى‌چسبد و معمولاً شستشوى آنها به سختى ممکن است و چه بسا شستن آنها با نفت و بنزین میسّر است و نتیجه این امر ضرر به دست است تکلیف این افراد براى وضو و غسل چیست؟
ج) در فرض مذکور باید به وظیفه جبیره عمل نمایند.

 شرایط اعضاى غسل

س: آیا در غسل چركهایى كه زیر ناخن پا است مانع آب است؟ (حتى مقدار كمى از آن)
ج) اگر ناخن از حدّ معمول بلندتر باشد و زیر آن مقدارى که از حدّ معمول بلندتر است چرکى باشد که مانع رسیدن آب به ناخن است، باید برطرف کند و اگر ناخن بلند نباشد، چرک زیر آن مانعى ندارد.

غسل در زیر باران

س: غسل در زیر باران صحیح است؟

ج) غسل ترتیبى اشکال ندارد و آب باران را هم جزو آب غسل حساب کنید.‏

 اعمال جاهل به جنابت

س: اگر انسان علم به جنب بودن خود نداشته باشد و چند روزى را با حالت جنب بگذراند و بعد از چند روز متوجه جنب بودن خود شود صحّت اعمال او نظیر نماز و... چه حکمى دارد؟

ج) در فرض مذکور تمام اعمالى که مشروط به طهارت بوده (از جمله نماز) باطل است و باید آنها را پس از انجام غسل جنابت اعاده یا قضا نماید.

 نحوه انجام غسل با وجود عرق جنب از حرام

س: هرگاه شخصى از راه حرام جنب شود، و بدن خود را با آب‌گرم تطهیر نماید، و به خاطر گرماى حمام مجدداً در حین تطهیر یا بعد از آن عرق كند آیا این عرق وى حكم عرق جنابت از حرام را دارد و اگر در این حال و بدون تطهیر مجدد، غسل كند غسل او چه حكمى دارد؟

ج) عرق بدن او در فرض سؤال تا غسل نكرده عرق جنب از حرام محسوب است كه نجس نیست ولى نماز خواندن با آن بنابر احتیاط صحیح نیست، بنابراین اگر بعداً بدون تطهیر مجدد غسل كند، غسل او صحیح است.

غسل کثیرالشک

س: براى كسى كه در غسل طول مى دهد اما مى‌گوید من وسواس نشده‌ام بلكه براى اطمینان از رسیدن آب به همه جاى بدنم غسلم طول مى‌كشد چه نظرى دارید؟

ج) اگر از متعارف خارج باشد نباید اعتنا کند.

 مقدار واجب مسح در تیمم

س: آیا منظور از کشیدن کف دست بر پیشانى در تیمم  تا سر انگشتان است یا فقط کف دست کافى است؟ همچنین بر پشت دستها؟ 
ج) کف دست به تنهایى کفایت نمى‌‌کند و کشیدن تا سر انگشتان لازم است، و نسبت به پشت دست هم باید تا سر انگشتان باشد.

تیمّم با دستان تر

س: آیا در صورتى که هنگام تیمّم دست تر باشد تیمم باطل است؟

ج) اگر روى سنگ تمیز تیمم مى‌کند که چیزى به دست نمى‌چسبد، اشکال ندارد.

 تیمم بر سنگ نما

س: تیمم به سنگ نماى ساختمان كه بطور عمودى به دیوار نصب شده است صحیح یا خیر؟

ج) مانع ندارد.

 تیمم با دست گچ گرفته شده

س: کسى که کف دو دستش را طورى گچ گرفته‌اند که نمى‌تواند براى تیمم دست‌ها را به صورت کامل به زمین بزند، (قسمت‌هایى از کف دست با زمین برخورد نمى‌کند و فقط اطراف کف دست به زمین مى‌خورد) براى تیمم چه باید بکند؟
ج) اگر پشت دست‌ها به زمین مى‌رسد باید با پشت دست‌ها تیمم كند، و اگر پشت دست را هم گچ گرفته است بگونه‌اى كه تمام آن به زمین نمى‌رسد، نوبت به تیمم با ذراعین است و احوط جمع بین تیمم با ذراعین و تیمم با بعض كف دست است.

 طهارت و نماز شخص مبتلا به بیمارى پیسى

س: فردى كه دچار بیمارى پیسى است در نماز و غسل‌هاى واجب چه باید بكند؟ آیا مى‌تواند براى بردن ثواب نماز اول وقت و ثواب نماز جماعت در نماز جماعت شركت كند؟

ج) تكلیف او در نماز و غسل‌هاى واجب مثل سایر مكلفین است و اگر آب براى او ضرر دارد باید بجاى وضو و غسل تیمم نماید و شركت در نماز جماعت براى‌ چنین شخصى اشكال ندارد.

 مسح قرآن توسط مسلوس یا مبطون

س: آیا شخص مسلوس و مبطون که براى نماز وضو یا تیمم گرفته، بعد از نماز تا زمانى که از او بول یا غائط خارج نشده مى‌‌تواند قرآن را مسح نماید؟
ج) تا زمانى كه از او حدث سر نزده باشد، با همان تیمم، مسح قرآن كریم اشكال ندارد.

نماز:

اعتماد بر رصدخانه جهت تعیین وقت نماز

س: براساس تقویم رصدخانه كشور سوئد فجر تا طلوع خورشید در طول سال در سوئد بین حدود 45 الى 90 دقیقه در نوسان مى‌باشد (زمستان حدود 45 و تابستان حدود 90 دقیقه). آیا مى‌شود از این مسئله استفاده كرد و براى بدست آوردن فجر مقدار این زمان را از وقت طلوع خورشید كم كرد؟

ج) اعتماد بر تقویم رصدخانه كشور محل سكونت اگر موجب حصول اطمینان شود اشكال ندارد.

وظیفه مکلف در تنگى وقت نماز

س: اگر وقت اداى نماز كم باشد و نیاز به رفع حاجت هم باشد تكلیف شرعى چیست؟ 

ج: اگر بتواند در آن وقتِ کم با اکتفاى به واجبات نماز و حذف مستحبات، به وظیفه خود عمل کند، باید نماز را با همین حال بخواند و اگر جلوگیرى از خروج حدث به هیچ وجه ممکن نباشد، چنانچه بتواند در وقت کم رفع حاجت کند و مقدارى از نماز را در وقت درک کند، باید انجام دهد، در غیر این صورت لازم نیست.

 قرار گرفتن در دو افق متفاوت و تکرار نماز

س: من در روز سفر نماز صبح را در فرودگاه كراچى خواندم و سپس در همان روز قبل از فجر، در قاهره فرود آمدم. آیا باید دوباره نماز صبح را در فرودگاه قاهره بخوانم.

ج) واجب نیست.

 تأخیر عمدى نماز از وقت

س: اگر کسى عمداً وقت نماز خود را به تأخیر اندازد آیا حرام است؟ آیا عقاب اخروى دارد؟

ج) اگر عمداً تأخیر بیندازد تا قضا شود، گناه کرده و باید قضاى آن نماز را بجا آورد و از گناهش توبه کند.