غسل کثیرالشک- موالات در غسل- غسل جنابت با پارچه مرطوب- تجدید نیّت غسل در اثناى آن- جهت جریان آب در غسل- حدث اصغر در هنگام غسل- غسل بدون جریان یافتن آب بر بدن- شک در غسل- حرجى بودن رفع مانع در وضو- شستن قسمت‌هاى پوشیده بدن در غسل- فراموش كردن نیت غسل-انجام غسل با وجود مانع از رسیدن آب- حکم وجود مانع در اعضاى وضو- شرایط اعضاى غسل- غسل در زیر باران- اعمال جاهل به جنابت- نحوه انجام غسل با وجود عرق جنب از حرام-

غسل کثیرالشک

س: براى كسى كه در غسل  طول مى دهد اما مى‌گوید من وسواس نشده‌ام بلكه براى اطمینان از رسیدن آب به همه جاى بدنم غسلم طول مى‌كشد چه نظرى دارید؟
ج) اگر از متعارف خارج باشد نباید اعتنا کند.

 موالات در غسل

س: آیا مى‌شود وسط غسل آن را رها كرد و بعد از مدتى (مثلاً 4 ساعت) ادامه داد؟

ج) اشکال ندارد و تفاوتى میان مقدار فاصله نیست.

 غسل جنابت با پارچه مرطوب

س: اگر كسى براى غسل واجب پارچه‌اى را به آب بزند و با آن تمام بدنش را (به ترتیب غسل) بشوید كافى است یا خیر؟ ضمناً اگر قبل از اتمام شستن عضوى در غسل عضو قبلى خشك شود اشكال دارد یا خیر؟

ج) اگر صدق شستن کند، کافى است و خشک شدن عضو قبلى اشکال ندارد.

 تجدید نیّت غسل در اثناى آن

س: آیا در اثناء غسل مى‌‌توان دوباره نیّت همان غسل را كرد و از نو شروع كنیم؟

ج) اگر غسل باطل نبوده است، مشروع نیست مگر بخواهد احتیاط کند که در این صورت مى‌‌تواند در میان غسل دوباره اعضاى شسته شده را به نیّت غسل احتیاطاً بشوید به شرط آن که منجر به وسواس نشود.

 جهت جریان آب در غسل

س: آیا در غسل مانند وضو باید آب را از بالا به پایین ریخت؟
ج) لازم نیست.

 حدث اصغر در هنگام غسل

س: آیا حدث اصغر در اثناى غسل باعث باطل شدن غسل مى‌‌گردد؟

ج) حدث اصغر در اثناى غسل به صحّت غسل ضرر نمى‌رساند و لازم نیست که غسل از ابتدا شروع شود، ولى در غسل جنابت چنین غسلى کفایت از وضو براى نماز و سایر اعمالِ مشروط به طهارت از حدث اصغر نمى‌نماید.

 غسل بدون جریان یافتن آب بر بدن

س: در غسل کردن آیا باید آب روى بدن جارى شود یا این که می‌توان دست را خیس کرده و با دست خیس غسل کرد؟ اگر جواب سؤال بالا مثبت است آیا باید ترى دست بیش از اعضاى غسل باشد؟
ج) ملاک، صدق شستن بدن به قصد غسل است و جریان آب بر بدن شرط نیست و باید طورى باشد که معلوم شود بدن بسبب آبِ غسل شسته شده است.

 شک در غسل

س: اگر شخصى در هنگام شستن طرف چپش در غسل ترتیبى شک کند که آیا مقدارى از طرف راستش را خوب

شسته یا نه آیا باید دوباره غسل کند؟

ج) در فرض سؤال، به شک اعتنا ننموده و غسل صحیح است.

 حرجى بودن رفع مانع در وضو

س: با توجه به مطالبى كه در رساله جنابعالى در رابطه با برطرف كردن موانع رسیدن آب به اعضاى وضو مطرح شده در مورد كسانى كه مثلاً شغل آنها نقاشى است و خیلى از اوقات بعد از صرف وقت زیادى براى از بین بردن این موانع، پس از نماز متوجه مى‌شوند كه هنوز موانعِ كمى وجود دارد تكلیف چیست؟

ج) باید موانع را برطرف کنند و وضو بگیرند و اگر عسر و حرج باشد، مثل وضوى جبیره عمل کنند.

 شستن قسمت‌هاى پوشیده بدن در غسل

س: در اثر کهولت سن یا بعضى عوارض جسمى، قسمتى از ظاهر بدن بوسیله قسمتى از پوست بدن پوشیده شده، آیا باید براى غسل قسمتى که پوشیده شده را نیز بشویند یا جزء باطن محسوب مى‌شود و نیازى به شستن ندارد؟

ج) اگر جزو ظاهر بدن محسوب مى‌شود باید شسته شود و تشخیص آن موكول به نظر عرفى‌ مكلّف است.

 فراموش كردن نیت غسل

س: كسى كه از اول قصد غسل كردن داشته باشد ولى هنگام شستن نیت غسل را فراموش كند بعد از شستن خودش، نیت به خاطرش بیاید چه حكمى دارد؟ یعنى غسلش صحیح است؟

ج) اگر از نیّت غسل برنگشته باشد به نحوى كه هنگام شستن بدن اگر كسى از او مى‌پرسید چه مى‌كنید جواب مى‌داد دارم غسل مى‌كنم، غسلش صحیح است.

انجام غسل با وجود مانع از رسیدن آب

س: اگر شخصى غسل جنابت بر او واجب شده باشد و غسل را انجام داده باشد و بعد از اتمام یافتن غسل متوجه شود كه مانعى بر روى بدن او وجود داشته باشد (تكه‌اى از منى) كه آب به آنجا نرسد باید چه كارى انجام دهد.

ج) غسل او در فرض مرقوم ناقص است و باید مانع را از بدن برطرف کرده و محل را تطهیر نماید و سپس به نیّت تکمیل غسل، آن محل را آب بریزد و اگر در سمت راست بوده، مجدداً تمام سمت چپ را بنابر احتیاط واجب به نیّت غسل بشوید.

 حکم وجود مانع در اعضاى وضو

س: لطفاً بفرمایید کسانى که بمناسبت شغل و کار روزانه با انواع رنگها و روغنهایى که به دستانشان مى‌چسبد و معمولاً شستشوى آنها به سختى ممکن است و چه بسا شستن آنها با نفت و بنزین میسّر است و نتیجه این امر ضرر به دست است تکلیف این افراد براى وضو و غسل چیست؟
ج) در فرض مذکور باید به وظیفه جبیره عمل نمایند.

 شرایط اعضاى غسل


س: آیا در غسل چركهایى كه زیر ناخن پا است مانع آب است؟ (حتى مقدار كمى از آن)
ج) اگر ناخن از حدّ معمول بلندتر باشد و زیر آن مقدارى که از حدّ معمول بلندتر است چرکى باشد که مانع رسیدن آب به ناخن است، باید برطرف کند و اگر ناخن بلند نباشد، چرک زیر آن مانعى ندارد.

 غسل در زیر باران

س: غسل در زیر باران صحیح است؟

ج) غسل ترتیبى اشکال ندارد و آب باران را هم جزو آب غسل حساب کنید.‏

 اعمال جاهل به جنابت

س: اگر انسان علم به جنب بودن خود نداشته باشد و چند روزى را با حالت جنب بگذراند و بعد از چند روز متوجه جنب بودن خود شود صحّت اعمال او نظیر نماز و... چه حکمى دارد؟

ج) در فرض مذکور تمام اعمالى که مشروط به طهارت بوده (از جمله نماز) باطل است و باید آنها را پس از انجام غسل جنابت اعاده یا قضا نماید.

 نحوه انجام غسل با وجود عرق جنب از حرام

س: هرگاه شخصى از راه حرام جنب شود، و بدن خود را با آب‌گرم تطهیر نماید، و به خاطر گرماى حمام مجدداً در حین تطهیر یا بعد از آن عرق كند آیا این عرق وى حكم عرق جنابت از حرام را دارد و اگر در این حال و بدون تطهیر مجدد، غسل كند غسل او چه حكمى دارد؟

ج) عرق بدن او در فرض سؤال تا غسل نكرده عرق جنب از حرام محسوب است كه نجس نیست ولى نماز خواندن با آن بنابر احتیاط صحیح نیست، بنابراین اگر بعداً بدون تطهیر مجدد غسل كند، غسل او صحیح است.