در دست داشتن ساعت و انگشتر در هنگام وضو-

برطرف کردن مانع براى وضو و غسل-

 آب وضو-
 علم به وجود مانع وضو پس از نماز-
وضو گرفتن از آب‏هاى داخل مسجد الحرام-
 مسح بر موى مصنوعى-
 مانع بودن آثار باقى مانده از صابون براى وضو-
 وضو گرفتن در باران-
 ایجاد عمدى مانع براى وضو و غسل-
 ریختن آب غیر وضو بر روى دست-
 وضوى معلولین-
 کیفیت آب ریختن در وضو-
 کیفیت مسح پا

در دست داشتن ساعت و انگشتر در هنگام وضو

س: اگر در هنگام وضو گرفتن، ساعت را از دستمان خارج نكنیم ولى آن را چند بار بچرخانیم تا آب به سطح پوست برسد، براى وضو اشكالى دارد؟
ج) اگر آب به پوست مى‌رسد و از بالا به پایین شسته مى‌شود اشكال ندارد.

برطرف کردن مانع براى وضو و غسل

س: اکلیل‌هایى بر روى ناخن‌هاى پایم بود که در هنگام غسل واجب هر کار کردم نرفت و با همان اکلیل‌ها غسل کردم اکنون که این اکلیل‌ها رفته است آیا باید دوباره غسل خود را انجام دهم؟

ج) اگر در وقت غسل ازاله آن غیر ممکن یا حرجى بوده، در صورتى که روى آن دست تر کشیده باشید غسل شما جبیره‌اى محسوب شده و صحیح است.

 آب وضو

س: آیا در وضو در حالى که بر روى دست آب مى‌‌ریزیم مى‌‌توان با همان دست شیر آب را بست؟
ج) قبل از تکمیل شستن دست چپ اشکال ندارد ولى پس از آنکه وضو کامل شد و از شستن دست چپ فارغ شد اگر دست را به چیز مرطوب (مثل شیر آب) بگذارد و آب خارج وضو با آب وضو مخلوط شود، مسح سر و پا با آب خارج وضو و یا با آب مختلط صحیح نیست.

 علم به وجود مانع وضو پس از نماز

س: شخصى وضو گرفته و در نماز متوجه مى‌شود اكلیل  بر صورتش مى‌باشد حكم نمازش چیست؟ و اگر بعد از نماز متوجه شود حكم نماز چیست؟ چون قبلش آرایش كرده بوده؟

ج) اگر یقین دارد که مانع، هنگام وضو بوده است فرقى بین قبل از نماز و بعد از نماز نیست و در هر صورت باید مانع را برطرف کرده و مجدداً وضو بگیرد و نماز خوانده شده را هم اعاده کند.

 وضو گرفتن از آب‏هاى داخل مسجد الحرام‏

وضو گرفتن از آبهاى خنك مسجدالحرام و اطراف آن- كه براى آشامیدن اختصاص داده‏اند اعم از كلمن‏ها و شیرها- چه حكمى دارد؟
ج) صحّت وضو با شك در اباحه آب براى وضو محل اشكال بلکه منع است.

 مسح بر موى مصنوعى

س: آیا مسح بر موى مصنوعى جایز است؟

ج) اگر موى کاشته شده قابل برداشتن نبوده و یا ازاله آن مستلزم حرج و مشقّت باشد و با وجود موها، امکان مسح بر پوست سر نباشد، مسح روى همان موها کافى است.

 مانع بودن آثار باقى مانده از صابون براى وضو

س: آیا آثار باقیمانده از صابون بر روى دست مانع وضو و غسل است؟

ج) مجرّد وجود اثر صابون كه بعد از خشك شدن اعضا ظاهر مى‌شود، ضررى به وضو یا غسل نمى‌رساند، مگر این كه داراى جِرمى باشد كه مانع از رسیدن آب به پوست مى‌شود.

 وضو گرفتن در باران

س: آیا در باران مى‌شود وضو گرفت؟
ج) مانع ندارد مشروط بر اینکه قطرات بارانى که به اعضاى وضو مى‌رسد، با آن قصد وضو نماید و هنگام مسح، باران به کف دست‌ها ‏اصابت نکند.‏

 ایجاد عمدى مانع براى وضو و غسل

س: آیا مى‌توان عمداً کارى کرد که وظیفه، وضو و غسل جبیره شود مانند کاشت ناخن یا جراحى بینى که صرفاً به خاطر زیبایى انجام مى‌گیرد و ضرورتى ندارد؟ اگر جایز نیست، افرادى که داراى شغل‌هایى هستند که سبب ایجاد مانع مى‌شود و برطرف کردن آن برایشان مشقت دارد آیا در صورت امکان تغییر شغل، وظیفه دارند که آن را تغییر دهند؟ (مانند نقاش‌ها که گاهى پشت بدنشان هم رنگى مى‌شود و باید کسى این مانع را برایشان برطرف کند و یا رنگ بگونه‌اى است که به راحتى برطرف نمى‌شود.)
ج) ایجاد مانعى كه موجب تبدّل وظیفه وضو و غسل به وضو و غسل جبیره‌اى مى‌شود، چنانچه در غیر وقت نماز باشد، مانع ندارد ولى در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد سپس مبادرت به ایجاد مانع نماید، و افراد مشتغل به كارهایى كه موجب ایجاد مانع مى‌شود (مانند نقاشى، یا گچ‌كارى و امثال آن) چنانچه نتوانند در وقت وضو یا غسل آن مانع را برطرف كنند شستن روى همان مانع كفایت مى‌كند.

 ریختن آب غیر وضو بر روى دست

س: در هنگام وضو ریختن آب غیر وضو بر روى دست چه حکمى دارد؟

ج) مانع ندارد، و مى‌تواند به قصد وضو با آن آب، موضع را بشوید. آنچه اشکال دارد این است که با آب غیر وضو مسح کشیده شود.

 وضوى معلولین

س: یک پاى من قطع شده است و گاهى درون پاى مصنوعی، پایم زخم می‌شود و مقدار گسترش آن بیشتر از حد مجاز شرعى مى شود، آیا براى نماز و حج، حکم زخم بسته را دارد و مى توانم بدون اعتنا به آن اعمالم را بجا آورم یا باید پاى مصنوعى ام را درآورده و پایم را آب کشیده و بدون پاى مصنوعى اعمال حج یا نمازم را بجا آورم، در صورتى که بدون پاى مصنوعى دچار مشکل و مشقت مى گردم، تکلیف ما چیست؟ 

ج) اگر به گونه‌اى است که آب کشیدن براى بیشتر مردم یا براى خصوص شما سخت است، نسبت به تطهیر آن تکلیف و وظیفه‌اى ندارید در غیر این صورت باید تطهیر کنید، و لازم نیست پاى مصنوعى را از خود جدا کنید.

 کیفیت آب ریختن در وضو

س: در خصوص وضو گرفتن براى بانوان بفرمائید آیا براى ریختن آب بر روى دست بانوان باید از جلوى آرنج بریزند و مردان از پشت آرنج چنانچه این موضوع رعایت نشود و زنان هم مانند مردان از پشت دست آب بریزند حکم چیست؟

ج) عمل مذکور براى زنان و مردان استحباب دارد، و اگر رعایت نشود وضو صحیح است.

 کیفیت مسح پا

س: آیا براى مسح پا، مسح بر انگشت شست کافیست؟ 
ج) اگر از سر انگشت شَست تا مفصل ساقِ پا کشیده شود کافى است.

 مقدار مسح پا

س: ظاهراً بر حسب فتواى جنابعالى مسح پا باید تا مفصل کشیده شود. لطفاً توضیح فرمایید اگر شخصى مسح پا را تا روى برآمدگى مى‌کشیده است، آیا باید نمازهایى را که با این نوع وضو گرفتن خوانده است قضا نماید؟ آیا این شخص به تکلیف خود عمل نکرده است؟
ج) نسبت به گذشته محکوم به صحّت است و از این به بعد، تا مفصل، مسح نماید.