روغن مار - وسواس - تعداد واسطه‌‌ها در تنجیس - کیفیت تطهیر عسل و یا شیره نجس - تطهیر بدن یا لباس آلوده به ادرار - نجاست شیئ ملاقى با نجس -  حجیّت قول كودك در نجاست - نجاست چوب و کوزه - برخورد جسم تر به چیزى كه بعضى از آن نجس است -  آب خارج شده از لباس در حال شستشو - خونریزى کم لثه در صورت وجود دندان پر کرده -  بخار مایع نجس - الکل‌هاى صنعتى - مراعات جهت قبله در دستشویى‌هاى قطار و هواپیما - کشف مانع در اعضاى وضو پس از نماز

روغن مار

س: آیا روغن مار نجس است؟ (روغن مارى که به منظور جلوگیرى از ریزش مو، به مو مالیده مى‌شود).

ج) پاك است ولى خوردن آن جایز نیست.

وسواس

س: اینكه حكم شده است كه فرد وسواس نباید به شك خود اعتنا نماید آیا منظور هر نوع از شك مى‌باشد؟ آیا مى‌توان به هر نوع از شك كه براى فرد وسواس پیش مى‌آید (چه شك در طهارت و نجاست و چه غیر آن)، در حالى كه براى افراد عادى و غیر وسواس این نوع از شكها عرفاً وجود ندارد و یا كمتر پیش مى آید اعتنا نكرد؟

ج) بله، هر نوع شكى را شامل مى‌شود.

 تعداد واسطه‌‌ها در تنجیس

س: اگر لباس‌‌هاى پاك با لباس‌‌هاى نجس با هم در یك آب شسته شوند، لباس‌‌هاى پاك هم نجس مى‌شوند. حال اگر هر دو گروه لباسها به طور درست و صحیح با آب پاك شسته نشوند (و همچنان نجس بمانند) و بواسطه باد خشك شوند، اگر آن لباسهاى نجسى كه بواسطه شسته شدن همراه لباسهاى نجس، نجس شده بودند با یك شىء تر تماس پیدا كنند، آیا آن شىء تر نجس مى‌شود؟

ج) اگر لباس‌هاى نجس اول در اثر تماس با عین نجس، نجس شده‌اند، آن شئ تر سوم بنابر احتیاط واجب نجس مى‌شود ولى چیز دیگرى را نجس نمى‌كند.

 کیفیت تطهیر عسل و یا شیره نجس

س: چگونه مى‌‌توان عسل، شیره و مانند آن را که در آن نجاستى افتاده پاک نمود؟

ج) اگر مایع نباشد، فقط همان قسمت نجس را با مقدارى از اطرافش بردارید و بقیه‌اش پاک است و اگر مایع باشد، قابل تطهیر نیست.

 تطهیر بدن یا لباس آلوده به ادرار

س: اگر یک قطره ادرار به بدن یا به لباس بچکد و آن را نجس کند به چه صورتى پاک مى‌‌شود؟

ج) با آب قلیل پس از زوال عین نجاست با دو بار شستن پس از خروج غُساله، پاک مى‌شود و با آب کر پس از زوال عین نجاست با یک بار شستن بطورى که آب به همه محل نجس برسد و از آنجا حرکت کند، پاک مى‌شود.

 نجاست شیئ ملاقى با نجس

س: اگر یک پارچه به علت مجاورت با عین نجس تغییر رنگ دهد ولى جِرم نجاست در آن مشاهده نشود (مثل آلودگى به آب انار) و با شستن زیاد (هرچه بیشتر شسته شود آلودگى بیشتر از بین مى‌‌رود) بتوان آن رنگ را از بین برد آیا قبل از شستن زیاد آن پارچه نجس است؟

ج) صِرف مجاورت بدون سرایتِ نجاست، موجب نجاست نیست و در فرض سرایت هم، چنانچه عین نجس موجود نباشد با یکبار شستن بوسیله آب کر و یا دوبار شستن با آب قلیل پاک مى‌‌شود.

 حجیّت قول كودك در نجاست

س: اگر كودك دو و نیم ساله اقرار به نجس شدن جایى بنماید در صورتى كه ما نیز شك داشته باشیم نظر شریف جنابعالى را خواستارم.

ج) قول كودك حجّت نیست.

 نجاست چوب و کوزه

س: آیا اگر چوب نجس شود دیگر پاک نمى‌شود؟ كوزه چطور؟

ج) اگر سطح ظاهرى چوب نجس شده باشد با شستن پاک مى‌شود و اگر نجاست به عمق آن رفته باشد، باید آن را در آب کُر گذاشت تا آب مطلق (غیر مضاف) به عمق آن برسد تا عمقش نیز پاک شود والا فقط ظاهر آن پاک مى‌شود و كوزه نیز همین حكم را دارد.

 برخورد جسم تر به چیزى كه بعضى از آن نجس است

س: اگر قسمتى از یک لباس نجس شده باشد و انسان نداند که دقیقاً کجاى آن است و سپس جسم ترى به قسمتى از آن لباس برسد آیا نجس می‌شود یا خیر؟

ج) نجس نمى‌شود.

 آب خارج شده از لباس در حال شستشو

س: در هنگام شستشوى لباس با آب متصل به كر، آبى كه موقع فشار دادن لباس از آن خارج مى‌شود، چه حكمى دارد؟

ج) اگر آب شیر متصل به كرّ به همه جاى لباس متنجّس برسد و پس از زوال عین نجاست از آن بریزد و از آن عبور كند و خارج شود، لباس پاك است و احتیاج به فشار دادن ندارد و چنانچه پس از خصوصیات ذكر شده لباس را فشار دهند، آبى كه از آن مى‌ریزد، پاك است.

 خونریزى کم لثه در صورت وجود دندان پر کرده

س: آیا آب کشیدن داخل دهان بعد از خونریزى کم لثه و پس از پر کردن دندان لازم است؟

ج) لازم نیست.

 بخار مایع نجس

س: از ظرفى كه محتوى آب كمتر از كر باشد و با خون یا فرآورده‌هاى خونى نجس شده باشد و به جوش بیاید، آیا بخار آن پاك است؟ اگر با همین شرایط به جاى خون ادرار باشد، بخار آن پاك است یا نه؟

ج) بطور كلّى بخار چیز نجس، پاك مى‌‌باشد.

 الکل‌هاى صنعتى

س: الكل‌هایى كه به عنوان الكل صنعتى به رنگهاى مختلف (بى‌رنگ و قرمز) در كشور در مراكز مجاز تولید مى‌شود از نظر پاك بودن چه حكمى دارد؟ آیا تفاوتى بین آنها است؟

ج) اگر معلوم نیست كه از الكل‌هاى مست‌كننده‌اى باشند كه در اصل مایع هستند، پاك مى‌باشند.

 مراعات جهت قبله در دستشویى‌هاى قطار و هواپیما

س: رعایت جهت قبله در دستشویى قطار با توجه به تغییر مسیر آن مشكل است لطفاً حكم مسأله مذكور را بفرمایید و آیا بر مكلّف واجب است كه جهت قبله را در آن مكان پیدا كند و بعد اقدام به رفع حاجت نماید؟

ج) اگر جهت قبله را ندانید، اشکال ندارد و تحقیق لازم نیست.

 کشف مانع در اعضاى وضو پس از نماز

س: بعد از کار دستم را تمیز کرده و در آن مانعى ندیدم بعد از مدتى فهمیدم مانعى بر روى دست من بوده و من با آن نماز مى‌خواندم تکلیف چیست؟

ج) اگر احتمال مى‌‌دهید آن مانع بعد از وضو گرفتن واقع شده است، وضوهاى گذشته صحیح است ولى اگر بدانید مانع حین وضو بوده است، وضو و نمازى که با آن خوانده‌اید، باطل بوده است.