حكم عبادات بدون تقلید صحیح - طهارت ونجاست ماشین لباس شویی - قطع اتصال به کُر و حکم آن - شک در کُر بودن آب - نجس شدن داخل بینى - مشاهده خون در وسایل استریل شده با بخار - پاک شدن لاستیک ویلچر و ته عصا بوسیله زمین - تطهیر شیئ نجس با بخار آب -  پاک شدن کف کفش توسط کاشى، موزائیک و سرامیک - تطهیر با آب باران -  نجاست دهان حاوى دندان‌هاى پر شده - نجس شدن دندان‌هاى روكش شده - تطهیر محل متنجس با پارچه مرطوب - تطهیر مكان فاقد چاه فاضلاب - مضاف شدن آب در اثناى تطهیر : -  حکم جوش‌هاى صورت - حکم دندان پر شده و خونریزى دهان - حکم خون لثه و دندان - خون بیش از حد مجاز شرعى -  حکم جوشهاى پوستى - خون باقى مانده در بدن حیوان ذبح شده - استهلاک خون دهان و دندان - مدفوع پرندگان داراى منقار كج - حکم الکل طبى -  عرق جنب از حرام -  نجاست عضو قطع شده ولى از طریق پوست به بدن متصل است -  شك در قلت واسطه و سرایت نجاست 


حكم عبادات بدون تقلید صحیح

س: مى‌خواهم بدانم اگر كسى مدت چند سال اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد حكم اعمال وى چه مى‌شود؟

ج) اگر اعمال وى موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدى باشد كه وظیفه دارد از او تقلید نماید محكوم به صحت است.

طهارت ونجاست ماشین لباس شویی

س: مدتی پیش لباسی نجس را درون ماشین لباس شویی انداخته اندکه اطلاعی از نجس بودن آن نداشتند .پس ازشستشو دیگرعین نجاست درلباس دیده نمی شد . حالا باتوجه به آن که ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک است ودرهیچ یک ازمراحل آن دخالتی نداریم حکم لباس هایی که داخل ماشین لباس شویی بوده اند چیست؟ با توجه به اینکه ماشین لباس شویی درهربارشستن 4یا5 بار آب گیری می کنند ولی درعین حال آب درهیچ کدام ازمراحل تمام شیشه ماشین را نمی پوشاند وفقط با چرخش محفظه ی لباس شویی لباس های خیس با آن ارتباط دارند اگر این لباس هانجس بوده اند حکم عباداتی که با آنها انجام داده ایم چیست ؟

ج: اگربعداززوال عین نجاست آ ب متصل به کربه تمام لباس های نجس رسیده وحرکت  داده شده ونیز تمام فظای داخل لباس شویی را آب متصل به کر فراگرفته باشدپاک است وهمچنین اگر باآب قلیل دومرتبه آبگیری کرده و آب هاراتخلیه کند ودرصورت نجس بود ن لباس ها نمازهایی که با لباس هایی که علم به نجاست آن هاداشته اید خوانده اید بایدقضاشود

 قطع اتصال به کُر و حکم آن

س: جایى که ساکن هستیم، بیشتر اوقات آب به واحد ما نمى‌رسد. مجبوریم موتور پمپ حبابى را دقیقاً سر راه لوله آب نصب کنیم، تا هرگاه آب ضعیف بود آنرا پمپاژ کند. مدتى است متوجه شدم که موتور داراى شیر یکطرفه است و هربار حباب خود را پر کرده و زمانى‌ که آب را به بالا پمپاژ مى‌کند، توسط شیر یکطرفه خود، آب شهر را قطع مى‌کند در اینصورت آب لوله ما کُر است یا خیر؟

ج) اگر اتصال آن از آب شهرى قطع شود حکم آب کُر را ندارد مگر اینکه آب داخل لوله‌ها و منبعى که بدان متّصل است، به اندازه کُر باشد.

 شک در کُر بودن آب

س: اگر آب محلى از تانکر تأمین مى‌شود و کسى که در حال استفاده از آب است نداند که آیا مقدار آب تانکر کُر است یا نه چه حکمى دارد؟

ج: اگر به کُر بودن آن یقین داشته و شک دارد از کُر بودن افتاده باشد، بنا را بر کُر بودن بگذارد ولى اگر نمى‌دانسته کُر بوده یا نه، نمى‌تواند احکام کُر را بر آن جارى کند.

 نجس شدن داخل بینى

س: در صورت نجس شدن فضاى داخل بینى، آن را چگونه باید تطهیر کرد؟

ج) داخل بینى تطهیر لازم ندارد و با زوال عین نجاست پاک مى‌شود.

 مشاهده خون در وسایل استریل شده با بخار

س: در قسمت استریلیزاسیون (C.S.R)، پس از استریل چنانچه خونى در برخى از وسایل استریل شده مشاهده شود آیا همان لباس و وسیله نجس است یا تمام وسایل و لباسها محکوم به نجاست مى‌باشد؟

ج) اگر در موقع ملاقات وسایل طاهر، با وسایل نجس رطوبت سرایت‌كننده وجود نداشته باشد نجاست منتقل نمى‌شود.

 پاک شدن لاستیک ویلچر و ته عصا بوسیله زمین

س: اگر عصا، پاى مصنوعى، و لاستیک‌هاى چرخ ویلچر نجس باشند، آیا به وسیله زمین پاک مى‌شوند؟

ج) پاک شدن آن، محل اشکال است.‏

 تطهیر شیئ نجس با بخار آب

س: لباسها و وسایل اتاق عمل که نجس مى‌‌شوند، در قسمت استریلیزاسیون (C.S.R) با فشار و بخار آب تحت شرایط خاصى استریل مى‌‌گردند، آیا این وسایل، علاوه بر استریل شدن، پاك نیز مى‌شوند؟

ج) چیز نجس با بخار پاک نمى‌گردد.

 پاک شدن کف کفش توسط کاشى، موزائیک و سرامیک

س: آیا با راه رفتن روى کاشى و موزائیک و سرامیک هم پاى نجس پاک مى‌شود؟

ج) با راه رفتن روى کاشى و سرامیک، پاى نجس پاک نمى‌شود ولى با راه رفتن روى موزائیک ـ با رعایت شرایط ـ پاى نجس پاک مى‌‌شود.

 تطهیر با آب باران

س: آیا آب‌هایى كه بواسطه باران در روى زمین جمع مى‌شود پاك كننده‌ى ته كفش پس از طى چند قدم مى‌باشد؟

ج) اگر موقع باریدن باران در آن آب‌ها قدم بزنید، در صورتى که عین نجاست از آن برطرف شود، پاک مى‌شود.

 نجاست دهان حاوى دندان‌هاى پر شده

س: اگر دندان‌ها به وسیله‌ى موادى پر شده باشند كه قابل جدا شدن از آنها نیستند، در صورتى که داخل دهان نجس شود، آیا نیاز به آبکشى آن وجود دارد یا به صرف زوال عین نجاست، پاك مى‌شود؟

ج) اگر جزو دندان محسوب شود، پس از زوال عین نجاست پاك مى‌شود و آب كشیدن لازم نیست.

 نجس شدن دندان‌هاى روكش شده

س: افرادى که داراى دندان پر شده یا با روکش ثابت هستند، در صورتى که داخل دهانشان با خون نجس شود آیا با از بین رفتن خون دهانشان پاک مى‌شود یا نیاز به آب کشیدن دارد؟

ج) اگر بگونه‌اى باشد كه جزو دندان طبیعى محسوب شود، حكم دندان طبیعى را دارد و آب كشیدن داخل دهان لازم نیست.

 تطهیر محل متنجس با پارچه مرطوب

س: اگر سه بار دستمال مرطوب را روى محل نجس بکشیم آن قسمت پاک مى‌شود یا خیر؟

ج) اگر آب زیر دستمال جارى نشود پاك نمى‌شود.

 تطهیر مكان فاقد چاه فاضلاب

س: كیفیت تطهیر زمینى را كه محل خروج آب ندارد و ناچار محل رفت و آمد نیز هست بیان فرمایید.

ج) به یكى از دو نحو مى‌توان كف اتاق را تطهیر نمود:

1ـ آب لوله را به جاى نجس وصل كند بگونه‌اى كه همه آن محل را فرا بگیرد، بعد آن غُساله را با پارچه و مانند آن جمع كند.

2ـ آب قلیل را به جاى نجس بریزد كه قهراً آب در گوشه‌اى جمع مى‌شود و باقى مى‌ماند، سپس آب غُساله را با پارچه و مانند آن بردارد و دوباره آب بریزد و غُساله را با پارچه و مانند آن بردارد و پاك مى‌شود.

 مضاف شدن آب در اثناى تطهیر :

س: اگر لباس، پارچه و مانند اینها را با آب کر تطهیر کنیم و آب قبل از اینکه مضاف شود به آن برسد ولى آب جدا شده از آن مضاف باشد یا مثلاً آبى که درون ظرف بوده و لباس را در آن تطهیر کرده‌ایم مضاف شده باشد آیا این آب مضاف شده نجس است؟ آبى که پس از فشردن از لباس جدا مى‌شود و مضاف است آیا نجس است؟

در این سؤال آیا فرقى دارد که لباس مذکور با آب کر تطهیر شده باشد یا با آب قلیل؟

 ج) اگر لباس و پارچه و مانند آن قبل از رنگ پس دادن و آب را مضاف نمودن با آب كرّ تطهیر شود، كفایت مى‌كند اگرچه بعد از پاك شدن آب را مضاف نماید و پس از پاك شدن لباس، آبى كه بعداً‌ با رنگ پس دادنِ لباس مضاف مى‌شود، پاك است.

این در صورتى است كه با آب كرّ یا با آب لوله‌كشى لباس را تطهیر كنند ولى اگر قصد تطهیر لباس یا مانند آن با آب قلیل را داشته باشند چنانچه آب قلیل در موقع تطهیر لباس مضاف گردد آن لباس پاك نمى‌شود.

 حکم جوش‌هاى صورت

س) بعضى اوقات روى صورت جوش‌هاى چرکى ظاهر مى‌شود آیا این آبى که در اثر ترکاندن آنها بیرون مى‌آید نجس است؟ اگر نجس باشد تکلیف نمازهاى خوانده شده و مکانهایى که با دستم در ارتباط بوده چیست؟

ج) اگر با خون همراه نباشد، نجس نیست.

 حکم دندان پر شده و خونریزى دهان

س: آیا دندان پر شده در دهان جسم خارجى محسوب مى‌شود و اگر كسى با داشتن دندان پر شده دندان دیگر را بكشد باید با آب جارى دهان را پاک كند یا خیر؟ و اگر بچه باشد و نشود اینكار را كرد یا بزرگسال باشد و نداند، حكم چیست؟

ج) اگر به گونه‌اى است كه جزو دندان طبیعى محسوب مى‌شود، حكم دندان طبیعى را دارد و آب کشیدن داخل دهان لازم نیست، و در مورد دندانى که کشیده شده همان قدر که عین نجاست از داخل دهان زایل شود، دهان پاک است؛ و در این مورد فرقى بین بچه و بزرگسال و جهلِ به حکم نیست.

 حکم خون لثه و دندان

س: خونى که پس از کشیدن دندان در محل آن باقى مى‌ماند و روى دستمال اثر مى‌گذارد ولى آب دهان را رنگین نمى‌کند چه حکمى دارد؟ آیا غذا خوردن در این صورت اشکال دارد؟ یا ظرفى که با آن غذا مى‌خوریم نجس مى‌شود؟

ج) در فرض سؤال غذا خوردن اشكال ندارد و ظرف غذا هم مادامى كه به خون آلوده نشده است، پاک است.

 خون بیش از حد مجاز شرعى

س: یک پاى من قطع شده است و گاهى درون پاى مصنوعی، پایم زخم می‌شود و مقدار گسترش آن بیشتر از حد مجاز شرعى مى‌شود، آیا براى نماز و حج، حکم زخم بسته را دارد و مى‌توانم بدون اعتنا به آن اعمالم را بجا آورم یا باید پاى مصنوعى‌ام را درآورده و پایم را آب کشیده و بدون پاى مصنوعى اعمال حج یا نمازم را بجا آورم، در صورتى که بدون پاى مصنوعى دچار مشکل و مشقت مى‌گردم، تکلیف ما چیست؟

ج) اگر به گونه‌اى است که آب کشیدن براى بیشتر مردم یا براى خصوص شما سخت است، نسبت به تطهیر آن تکلیف و وظیفه‌اى ندارید در غیر این صورت باید تطهیر کنید، و لازم نیست پاى مصنوعى را از خود جدا کنید.

 حکم جوشهاى پوستى

س: حکم عفونت‌هایى که از جوشها خارج مى‌شوند چه حکمى دارند؟

ج) اگر همراه با خون نباشد، پاک است.

 خون باقى مانده در بدن حیوان ذبح شده

س: خونى که همراه گوشت و مرغى که از قصابى یا مرغ فروشى مى‌خریم چه حكمى دارد؟

ج) اگر ندانید از نوع خون پاک یا نجس است، محکوم به طهارت است.

استهلاک خون دهان و دندان

س: اگر دهان انسان به واسطه خون داخل دهان و یا خارج از آن و یا حتى هر گونه نجس دیگر مثل شراب نجس شود ولى نجاسات مذکور با آب دهان مخلوط شود و از بین برود آیا آب دهان محکوم به طهارت است یا خیر؟ و حکم فرو بردن آن چیست؟

ج) محکوم به طهارت است و فرو بردن آن مانع ندارد.

 مدفوع پرندگان داراى منقار كج

س: آیا مدفوع پرندگانى كه داراى نوك كج مى‌باشند مثل طوطى نجس است؟

ج) اگر از قسم حرام گوشت هم باشد فضله آن نجس نیست، وطوطى حلال گوشت نیست.

 حکم الکل طبى

س: دارویى بنا به دستور بزشك به صورتم میزنم كه داراى الكل است ولى با دارویى دیگر محلول شده كه قابل خوردن نیست آیا این دارو نجس است؟

ج) اگر مى‌‌دانید الکلى که در آن دارو به کار رفته از نوع خوراکى بوده و در اصل مایع و مسکر بوده، بنابر احتیاط آن دارو نجس است و اگر نمى‌‌دانید، پاک است.

 عرق جنب از حرام

س: آیا عرق جنب نجس است در غیر این صورت آیا مى‌‌شود با لباسى که با عرق جنب آلوده است مى‌‌شود نماز خواند؟

ج) پاک است و لکن احتیاط واجب آن است که با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود، بله اگر عرق موجود در لباس مذکور خشک شده و یا شسته شده باشد، نماز خواندن با آن مانع ندارد.

نجاست عضو قطع شده ولى از طریق پوست به بدن متصل است

س: اگر عضوى از بدن انسان قطع شود ولى به وسیله‌ى پوست نازكى به بدن اتصال داشته باشد آیا آن عضو نجس است؟

ج) تا متصل باشد، نجس نیست.

شك در قلت واسطه و سرایت نجاست

س: با توجه به قاعده‌اى که مى‌گوید متنجس سوم نجس‌کننده نمى‌باشد اگر کسى شک کند که شئ یا محلى متنجس دوم است یا متنجس سوم تکلیف چیست؟

ج) با شك در قلّت واسطه و سرایت نجاست، اصل بر طهارت ملاقى? است، اگر چه احتیاط خوب است.