زکات سکه بهار آزادى - مقدار مجاز نگاه كردن در ازدواج - اختلاف بر سر مهریه - ازدواج با كفار - شرایط ازدواج موقت - اختلاف زن و شوهر در چگونگى عقد - عقیم سازى - جلوگیرى از بچه‏دار شدن - شیر دادن و محرمیت - نحوه محرمیت دختر خوانده - حجاب زن - پوشیدن چادر - لباس شهرت - استفاده زن و مرد از لباس یكدیگر - پوشش مردان - كراوات

زکات سکه بهار آزادى

س42: اگر چند سکه بهار آزادى داشته باشم که به حدّ نصاب زکات برسد آیا پرداخت زکات آن واجب است یعنى اصلاً آیا سکه بهار آزادى زکات دارد یا خیر؟
ج) اگر سکه بهار آزادى در موقعیّت کنونى سکه رایج معاملى محسوب نمى‌شود، زکات ندارد.

مقدار مجاز نگاه كردن در ازدواج

س43: دیدن موى دختر به قصد ازدواج چه حكمى‏ دارد؟
ج) كسى كه مى‏ خواهد با زنى ازدواج نماید، براى اطلاع و آگاهى از او مى‏تواند به صورت، دست، مو و محاسن او بدون قصد لذت نگاه كند (اگر چه قهراً لذت حاصل شود) مشروط بر اینكه اولاً شناخت و آگاهى قبلى از وى نداشته باشد و ثانیاً علم نداشته باشد كه به او جواب ردّ مى‏دهند.

اختلاف بر سر مهریه

س44: آیا در ازدواج، دیگران مى‏توانند مهریه را تعیین نمایند؟ اگر شخصى بدون رضایت قلبى، پیشنهاد دیگران را درباره مقدار مهریه قبول كند آیا ملزم به پرداخت آن خواهد بود؟
ج) مقدار مهر به رضایت و توافق طرفین (پسر و دختر) بستگى دارد، ولى اگر به هنگام اجراى صیغه عقد به مهریه پیشنهادىِ والدین و دیگران رضایت داده و آن را قبول كنند ـ هرچند نظر شخصى و قلبى آنان چیز دیگرى بوده ـ عقد صحیح است و شوهر شرعاً ملزم به پرداخت آن به همسرش خواهد بود، مگر اینكه پس از عقد، زوجه همه یا مقدارى از مهریه را به شوهرش ببخشد.

ازدواج با كفار

س45: آیا با زن غیر مسلمان مى‏توان ازدواج كرد یا جایز نیست؟
ج) ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان اهل كتاب مانعى ندارد، ولى ازدواج با سایر كفّار (و لو موقت باشد) جایز نیست.

س46: ازدواج زن مسلمان با مسیحیان چه حكمى‏ دارد؟
ج) ازدواج زن مسلمان با كفار (چه اهل كتاب باشند چه غیر آن) در هیچ صورتى جایز نیست.

شرایط ازدواج موقت

س47: ازدواج موقت چه شرایطى دارد و آیا در ازدواج موقت اطلاع و رضایت پدر نیز لازم است؟
ج) عقد ازدواج موقت همچون ازدواج دائم نیاز به خواندن صیغه ایجاب (از طرف زن یا وكیل او) و قبول (از طرف مرد یا وكیل او) دارد و جز در پاره اى موارد (مانند: عدم وجوب پرداخت نفقه از طرف مرد، لزوم تعیین مدت، ارث نبردن زن و مرد از یكدیگر و نبودن طلاق در ازدواج موقت و...) در بقیه احكام مانند ازدواج دائم است و فرقى ندارد.
در ازدواج (موقت یا دائم) شرط است كه زن، شوهر نداشته باشد و در عدّه كسى دیگر هم نباشد و اگر دختر باكره است باید بنابر احتیاط واجب از ولى (پدر یا جد پدرى) وى اذن گرفته شود.

 اختلاف زن و شوهر در چگونگى عقد

س48: احتراماً استدعا دارد از نظر شرع مقدس اسلام به سؤال زیر پاسخ فرمایید:
اگر زنى مدعى عقد دایم با مردى باشد و هیچ مدرك یا شاهدى نداشته باشد ولى مرد مدعى عقد موقت باشد با وى, و شهود و ادله در خصوص موقت بودن عقد نیز داشته باشد حكم این عقد چیست؟ قول مرد معتبر است یا قول زن؟ از نظر شرع شهود و ادله و ادعاى مرد ملاك است یا ادعاى زن؟ در صورت اختلاف, عقد چه حكمى‏ دارد؟
ج) اگر مرد كه مدعى وكالت در اجراى عقد موقت است نتواند اثبات كند كه وكالت در ذكر مدت هم داشته و در عین حال ثابت شود كه عقد را با ذكر مدت و به صورت عقد متعه خوانده عقد باطل است مگر آنكه زوجه آن را تنفیذ و امضا كند، و اگر ثابت نشود كه عقد را به صورت عقد متعه خوانده، عقد در فرض سؤال صحیح است و آثار عقد دائم بر آن مترتب است.

عقیم سازى

س49: آیا جلوگیرى دائمى‏ از باردارى (عقیم سازى) براى زنان یا مردانى كه فرزندان معیوب به دنیا مى‏آورند، جایز است؟
ج) اگر با یك غرض عقلایى صورت بگیرد و ضرر قابل توجهى هم نداشته باشد و در مورد زنان با اجازه شوهر باشد، فى نفسه اشكال ندارد.

جلوگیرى از بچه‏دار شدن

س50: جلوگیرى از باردارى و استفاده از وسایل ضد باردارى (قرص، دستگاه و...) چه حكمى‏ دارد؟
ج) جلوگیرى از بچه‏دارشدن اگر با اجازه شوهر باشد، فى نفسه منعى ندارد و استفاده از وسایل ضد باردارى نیز اگر مستلزم لمس و نگاه حرام نباشد و ضرر قابل ملاحظه‏اى هم نداشته باشد، اشكالى ندارد.

شیر دادن و محرمیت
س51: لطفا بگویید در احكام شیردادن در چه صورت محرمیت بوجود مى‏آید؟
ج) شرایط شیر دادنى كه سبب محرمیّت مى‏ شود عبارتند از:
1- كودك، شیر زنِ زنده را بخورد.
2- شیر آن زن از حرام نباشد (شیر مادرى كه از زنا حامله شده، موجب محرمیت نمى‏ شود.)
3- بچه شیر را از پستان بمكد (اگر شیر را در گلوى او بریزند، نتیجه ندارد.)
4- شیر خالص باشد (با چیزى مخلوط نكرده باشند) 
5- دو سال بچه تمام نشده باشد (یعنى 24 ماه قمرى).
6- شیر از یك شوهر باشد (زنى كه از شیر خود كودكى را چند مرتبه شیر دهد، بعد شوهر دیگرى اختیار كند و از آن شوهر نیز شیردار شود و شیردادن را تكمیل كند، اینگونه شیر دادن موجب محرمیّت نمى‏ شود).
7- كودك، به سبب بیمارى شیر را قى (استفراغ) نكند.
8- حدّاقل یك شبانه روز، شیرِ سیر بخورد و در بین آن، غذا یا شیر زن دیگرى را نخورد، یا 15 مرتبه شیر بخورد و در بین 15 مرتبه شیر زن دیگرى را نخورد. یا مقدارى شیر بخورد كه باعث رویش گوشت و محكم شدن استخوان كودك شود.
ـ اگر معلوم نباشد شرایطى كه با شیر خوردن موجب محرمیت مى‏‏شود، تحقق پیدا كرده، حكم به محرم بودن نمى‏‏شود.

ازدواج با مرد سنى

س52: ازدواج زن شیعه با مرد سنى چه حکمى دارد؟
ج) اگر خوف انحراف از مذهب نباشد، مانعى ندارد.

نحوه محرمیت دختر خوانده

س53: نحوه محرمیت دختر خوانده را توضیح دهید.
ج) مى‏توان آن دختر را ـ در صورت وجود مصلحت و اذن حاكم شرع یا وكیل او ـ به عقد موقتِ پدرِ پدرخوانده، درآورد.

حجاب زن

س54: زن چه مقدار از بدنش را باید از نامحرم بپوشاند؟
ج) زنان باید تمام سر و بدن خود را به جز صورت و دستها تا مچ كه زینت و آرایش نشده باشند با لباسى كه توجه نامحرم را جلب نكند، بپوشانند.

پوشیدن چادر

س55: اگر حجاب زن با مانتو و روسرى كامل باشد كفایت مى‏كند یا حتماً باید چادر باشد؟
ج) در حجاب و پوشش واجب، لباس معینى شرط نیست، و هر لباسى كه تمامى‏ بدن زن (بجز صورت و دستها تا مچ كه استثناء شده) و همچنین برجستگیهاى بدن را بپوشاند و توجه نامحرم را جلب نكند، كفایت مى‏كند. البته در طول سالیانِ دراز، زنان جامعه ما چادر را ترجیح داده و براى حفظ حجاب بهتر اسلامى‏، آن را انتخاب كرده‏اند.

لباس شهرت

س56: منظور از لباس شهرت چیست و پوشیدن آن چه حكمى‏ دارد؟ آیا نماز خواندن با آن اشكال دارد؟
ج) لباس شهرت لباسى است كه پوشیدن آن براى شخص به خاطر رنگ یا كیفیت دوخت یا مندرس بودن آن و یا علل دیگر مناسب نیست، به طورى كه اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما مى‏شود. پوشیدن چنین لباسى بنابر احتیاط واجب جایز نیست، ولى نماز خواندن با آن اشكال ندارد.

استفاده زن و مرد از لباس یكدیگر

س57: آیا استفاده از دمپایى و جوراب مردانه براى زنان، مصداقِ تشبّه به جنس مخالف است؟ در این صورت تكلیف چیست؟
ج) استفاده زن و مرد از لباس، كفش و دمپایى یكدیگر، اگر مختص جنس خاص باشد بنابر احتیاط واجب، جائز نیست ولى استفاده هاى محدود به نحوى كه آن را زىّ و پوشش خود قرار ندهند اشكال ندارد.

 پوشش مردان

س58: از نظر شرعى حدّ پوشش لازم براى مردان چقدر است؟
ج) بر مرد پوشاندن سر و گردن و صورت و دستها تا جایى كه معمولاً نمى‏پوشانند لازم نیست.

كراوات

س59: آیا در مجالس عروسى یا میهمانیهاى خصوصى، زدن كراوات براى آقایان جایز است؟
ج) به طور كلى، پوشیدن كراوات و دیگر لباسهایى كه پوشش و زیّ غیر مسلمانان محسوب مى‏شود و استفاده از آن منجر به ترویج فرهنگ منحط و معاند غربى مى‏شود، جایز نیست.