تبعیض در تقلید - عدول به مرجع دیگر - تكلیف مقلدین مقام معظم رهبرى (دام ظله) - ولایت فقیه - سن بلوغ - تقلید ابتدایى - احتیاط واجب و رجوع به مجتهدى دیگر - پوست جدا شده از لب و دست و ... - رطوبت مشكوك

تبعیض در تقلید

س1: آیا مى‏شود در د اشكال ندارد و اگر اعلمیّت هر یك از آنان در مسائلى كه مكلف بنا دارد در آن مسائل از او تقلید كند محرز شود، بنابر احتیابعضى از مسایل از مرجعى و در مسایل دیگر از مرجعى دیگر تقلید كرد؟

ج) تبعیض ابتدایى در تقلیط، تبعیض در تقلید در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نیاز مقلّد، واجب است.

 عدول به مرجع دیگر

س2: اگر بخواهم مرجع خود را عوض کنم باید چه مراحلى را طى کنم؟

ج) بنابر احتیاط واجب، عدول از مجتهد زنده به دیگرى جایز نیست، مگر اینكه مجتهد دوم اعلم یا محتمل الاعلمیه (كسى كه احتمال اعلمیتش داده شود) باشد، كه در این صورت بنابر احتیاط، عدول واجب است.

 تكلیف مقلدین مقام معظم رهبرى (دام ظله)

س3: من به سن تكلیف رسیده‌ام و مایل به تقلید از مقام معظم رهبرى (دام ظله) هستم چگونه عمل كنم؟

ج) كتاب اجوبة الاستفتاءات (احكامِ عبادات و معاملات بصورت پرسش و پاسخ)، مناسك حج و جزوه راهنماى فتاوا (برخى از مواردى كه نظر مقام معظم رهبرى «مدّ ظله» با فتاواى حضرت امام خمینى «قدس سره» تفاوت دارد) چاپ شده است و در دسترس همگان مى‏‏باشد؛ و در مسائلى كه علم به اختلاف فتوا ندارید، مى‏توانید به رساله حضرت امام «قدس سره» مراجعه نموده یا به صورت كتبى یا شفاهى و یا از طریق اینترنت استفتاء نمایید.

 ولایت فقیه

س4: آیا ولى فقیه مجتهدى است که مکلف از آن تقلید مى‏کند یا اینکه به مجتهد حاکم گفته مى‏شود؟ و اصولاً منظور از ولایت فقیه چیست؟

ج) مراد از ولایت فقیهِ جامع الشرایط این است كه دین حنیف اسلام كه آخرین دین آسمانى است و تا روز قیامت استمرار دارد، دین حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى‏ ناگزیر از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى‏ را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامى‏ پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعیف جلوگیرى نماید، و وسایل پیشرفت و شكوفایى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را تأمین كند.

 سن بلوغ

س5: سن بلوغ و تكلیف در پسران و دختران چه سنى است؟

ج) سن بلوغ دختران تمام شدن نه (9) سال قمرى و در مورد پسران، تمام شدن پانزده (15) سال قمرى مى‏باشد. اما اگر كسى قبل از آن جنب شود یا موى زِبر (خشن) بر روى عانه (شرمگاه) وى بروید، بالغ و مكلّف محسوب مى‏ شود (ولو به سن ذكر شده هم نرسیده باشد).

تقلید ابتدایى

س6: آیا كسى كه به سن تكلیف رسیده، مى‏تواند از مجتهدى كه از دنیا رفته است، تقلید كند؟

ج) بنابر احتیاط واجب، تقلید ابتدایى از مجتهد متوفى جایز نیست.

 احتیاط واجب و رجوع به مجتهدى دیگر

س7: آیا در موارد احتیاط واجب مى‏توان به مجتهدى دیگر رجوع كرد؟

ج) معناى احتیاط واجب، آن است كه مقلد مى‏تواند به همان احتیاط عمل كند، یا به فتواى مجتهد دیگرى كه پس از آن مجتهد از دیگران اعلم است، مراجعه كند.

 پوست جدا شده از لب و دست و ...

س8: آیا قطعه‌اى از پوست بدن یا لب كه كنده مى‏شود نجس است؟

ج) پوست نازكى كه خود بخود از دستها، لبها، پاها و سایر قسمت‌هاى بدن جدا مى‏شود، محكوم به طهارت است.

رطوبت مشكوك

س9: آیا رطوبتى که پس از تحریک شدن انسان (عمدى یا غیر عمدى) از او خارج مى‏شود، پاک است یا خیر؟ و آیا چنین رطوبتى حكم منى را دارد؟

ج) اگر در منى بودن رطوبت مذكور شك داشته باشد، در صورتى كه خروج آن در مردان همراه با علائم سه گانه (احساس لذت شهوانى، جستن و سست شدن بدن) باشد، حكم منى را دارد و غسل جنابت واجب مى‏‏شود؛ در مورد زنان هم فقط در صورتى حكم منى را دارد كه به اوج لذت جنسى برسند و در آن حال مایعى از آنها خارج شود، در غیر این صورت چیزى به عهده شخص نیست.