1- وصیت در اصل مستحب می باشد اما در بعضی از موارد وصیت واجب می شود مثلاً برای کسی که نشانه مرگ را درخود می بیند اگر به مردم بدهکار است و سر رسید بدهی او نرسیده یا امانات مردم در اختیار اوست و ممكن نیست آن را به صاحبانش پس دهد یا 

 1- وصیت در اصل مستحب می باشد اما در بعضی از موارد وصیت واجب می شود مثلاً برای کسی که نشانه مرگ را درخود می بیند اگر به مردم بدهکار است و سر رسید بدهی او نرسیده یا امانات مردم در اختیار اوست و ممكن نیست آن را به صاحبانش پس دهد یا نماز و روزه قضاء دارد و توانایی انجام آن را ندارد واجب است وصیت کند و اگر نماز و روزه با پسر بزرگتر می باشد باید به او اطلاع دهد ولی اگر به مردم بدهکار است و سر رسید بدهی او رسیده و یا خمس وزکات  بدهکار است و توانایی پرداخت آن را دارد باید فوراً بدهی خود را بدهد هر چند نشانه های مرگ را در خود نبیند و گاهی وصیت حرام یا باطل می باشد مثل اینكه به گناه یا انتشار كتب ضاله یا محروم كردن یكی از ورثه از ارث وصیت نماید.

 2- وصیت می تواند الف. شفاهی ب. كتبی و نگارشی ج. اشاره ای مثل كسی كه زبانش بند آمده و توانایی نوشتن ندارد صورت گیرد ولی بهتر است وصیت كتبی باشد.

3- در صورت داشتن بچه صغیر و نداشتن پدر بزرگ پدری اگر حق و مالش از بین می‌رود باید قیّم برایش تعیین کند ، پیشنهاد می شود همسرتان باشد در صورتی كه ثقه و امین است.

4- هر كس حق دارد حد اكثر یك سوم از اموال خود را وصیت كند تا به مصرفی كه تعیین كرده برسانند مثلاً اگر کسی وصیت کند فلان چیز را بعد از مرگم به فلانی بدهید در صورتی كه این وصیت بیشتر از ثلث باشد در مازاد بر ثلث نافذ نیست مگر این وصیت با اجازه ورثه باشد و در بین آنان صغیر یا مجنون یا سفیه نباشد و این در صورتى صحیح است كه ورثه حرفى بزنند یا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصیت را اجازه داده‏اند و تنها رضایت قلبی آنان كافى نیست و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحیح است و اگر پیش از مردن او ورثه وصیت بیشتر از ثلث را اجازه بدهند ، بعد از مردن او یا قبل از آن نمى‏توانند از اجازه خود برگردند.

5- اموری كه از اصل مال میت برداشته می شود هر چند نسبت به آن وصیت نكرده باشد از این قرار است :

حجى كه بر میت واجب است و بدهكاریها و دیون و مهریه زن و دیات و حقوق مالی مثل خمس و زكات و مظالم كه ادا كردن آنها واجب مى‏باشد ، باید از اصل مال میت بدهند اگر چه میت براى آنها وصیت نكرده باشد ، شایان ذكر است درصورت تمکّن مالی و زیاد بودن میزان ثلث فرد می تواند وصیت كند کلیه موارد مذكور از ثلث مالش پرداخت شود.

6- در اینكه كفارات و نذور از اصل مال برداشته می شود یا از ثلث اختلاف است :

آیات عظام سیستانی ، خویی ، تبریزی ، وحید خراسانی : مانند نماز و روزه در صورت وصیت از ثلث مال برداشته می شود

آیات عظام مرحوم امام ، فاضل ، گلپایگانی ، صافی : مانند خمس و زكات است و از اصل مال برداشته می شود هرچند میت به آن وصیت نكرده باشد.

7- نماز و روزه واجب بر فرد در صورت وصیت از ثلث مال برداشته می شود.

8- اگر مال میت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است و سایر مواردی كه از اصل مال متوفّی خارج می شود زیاد بیاید ، چنانچه وصیت كرده باشد كه ثلث‏ مقدار باقیمانده یا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند ، باید به وصیت او عمل كنند و اگر وصیت نكرده باشد ، آنچه مى‏ماند مال ورثه است.

9- بدهی های مدت دار متوفی بعد از مردن او حالّ و نقد می شود و باید بدون سهل انگاری به طلبكاران پرداخت گردد ولی طلبكاری های مدت دار متوفی حالّ و نقد نمی شود و ورثه باید تا سررسید آن صبر نمایند.

10- از فرق گذاشتن بین ورثه جداً خوداری کنیدکه غالباً باعث کدورت می‌گردد و شرع سهم ارث هر کدام از ورثه را معیّن کرده است که به همان عمل شود.

11- وصیت به محروم کردن یکی از ورثه از ارث یا وصیت به این كه کمتر ازسهم شرعی ارث ببرد شرعی و نافذ نیست وغالباً موجب کدورت واختلاف بسیار می‌گردد ولی می تواند از ثلث مالش سهمی برای بعض ورثه قرار دهد.

12- به پر کردن این نوشته اکتفا نگردد بلکه بعد از بررسی کامل تمام متن را با خط خود بدون خط خوردگی و بدون جاگذاشتن بین خطوط باز نویسی کنید و در پایان هر صفحه ( نه ورق) خود و شاهد اثرانگشت و امضا کند.

13- مقصود از ثلث مال كه وصیت در آن نافذ است ثلث مال در وقت وفات وصیت كننده است نه در هنگام نوشتن وصیت.

14- موصی می تواند تا قبل از فوت از وصیت خود برگردد یا آن را تغییر دهد.