15. مبلغ................ به...................... داده شود  ومبلغ.................... به .................... از ثلث مالم داده شود زیرا مستحب است به کسانی از نزدیكان كه ارث نمی برند چیزی اهداء نماییم.

 

 15. مبلغ...................به........................ داده شود و مبلغ.................به......................از ثلث مالم داده شود زیرا مستحب است به کسانی از نزدیكان كه ارث نمی برند چیزی اهداء نماییم.

 16 . مبلغ ............................................ جهت ردمظالم استحبابی واحتیاطی از ثلث مالم داده شود.

 17............... فقره جهیزیه برای دخترو پسرنیازمند هرکدام به مبلغ ........................... ریال از ثلث مالم خریداری و اهداء شود.

 18. مبلغ ............................. ریال از ثلث مالم صدقه داده شود.

 19 . مبلغ........................... ریال وام قرض‌الحسنه بدون حتی ریالی بهره وکارمزد از ثلث مالم به اقوام و کسانی‌که نیاز به وام دارند به صورت چرخشی داده شود و از دادن این مال به صندوق هایی كه ربای عینی یا حكمی دارند پرهیز گردد.

 20. شایان ذكر است بابت حق الزحمه وصی مبلغ ................... و بابت حق الزحمه قیّم مبلغ ........................... و بابت حق الزحمه ناظر مبلغ ........................... از ثلث مالم پرداخت گردد.

  21. مبلغ ............................. را وصی محترم از ثلث مالم بدهند تا40 نفر شب اول قبر برایم نماز وحشت بخوانند.

 22. مبلغ ......................... برای احیای امربه معروف و نهی ازمنکر وکارهای فرهنگی مذهبی از ثلث مالم داده شود.

 23. مبلغ..................................... برای حوزه علمیه به مدرسه ....................................................... و........................................... از ثلث مالم داده شود تا درراستای اهداف الهی مصرف شود.

 

24. مبلغ........................ برای امورعام المنفعه از قبیل کمک به مجالس عزاداری و هیئات و بیمارستانها و مساجد و حسینیه ها و مدرارس و کتابخانه ها و نصب آب سرد‌کن و کمک به زندانیان و ..... از ثلث مالم پرداخت گردد.

 25. از اسراف و تبذیر درکلّیه مراسم و برنامه ها از قبیل مجالس تدفین و مجلس ترحیم و غذاهای‌گوناگون و رنگارنگ و اعلامیه و پرده ها و تاج گلها و به شدّت پرهیز شود و اعلام شود درصورت تمایل اهداءکنندگان جهت همدردی خیرات و مبرّات بدهندکه هم برای ایشان و هم برای میت بهتر است.

 26. درمراسم تدفین و ترحیم از معاصی رایج مانند کفریات ، بدحجا بی ها و اختلاط زن و مرد و .... جدّاً و اکیداً حذر شود و از تعریف و تمجیدات نابجای مادحین و قاریان که شناختی هم به بنده نداشته‌اند حذر شود و بجای اینها قرآن و ذکر فضائل یا مصائب اهل بیت علیهم السلام وحتی المقدور درهمه مراسمات و ایّام از بیانات روحانیون و منبری های محترم استفاده شود و هزینه این مراسم ها از ثلث مالم منظور گردد.

 تذکّرات

1. در فرض داشتن بچه صغیر آنچه تصرّفات ورثه ، فامیل و دیگران در منزل و اموالم تا زمان اتمام مراسمات از قبیل تجهیز وکفن و دفن وغیره به مدت ........................ انجام می‌دهند همه ازثلث اموالم می باشد لذا رفت و آمد افراد به منزل اینجانب شبهه تصرّف در مال صغیر را ندارد.

 2. جهت سهولت درامر اجراء وصیت ، مقادیرفوق الذکر از ثلث مالم اگر مختصری کم یا زیاد شد مانعی ندارد و مورد رضایت بنده است

 3. وصایای مربوط به امور واجب بر عهده من باید هرچه سریعتر و بدون سهل انگاری انجام شود و اما عمل به وصایای مربوط به امور مستحبی و غیر واجب بر عهده من ، فوری نمی‌باشد ضمن اینکه درصورت عدم مانع هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و تا ........................ سال فرصت دارید به وصایای مربوط به امور مستحبی عمل نمایید.

 4. اگر موصی می خواهد منزل مسكونی اش همچنین کلّیه اثاث البیت موجود درمنزلش بعد از فوت مربوط به همسرش باشد و جزء میراث نباشد هر چند بیشتر از ثلث باشد می تواند از عقد مصالحه استفاده نماید

 صلح نامه

 * اینجانب ............................. خانه مسكونی واقع در .................... وکلّیه اثاث البیت موجود درمنزلم........................ را با همسرم خانم .......................... فرزند .................... هم اكنون مجاناً مصالحه و سازش و تملیك می‌كنم  به شرط آن كه تا زنده ام

الف . حق فسخ این صلح را دارا باشم ب . منافع و انتفاعات مسكن از این مصالحه استثناء می‌شود‌ و حق اسكان و استیفاء منافع منزل و كلیه اثاث البیت به هر نحوی كه صلاح دانستم  تا وقتی زنده ام باخودم باشد و این حق فسخ برای فرزندان همین همسرم بعد از فوت هم ثابت است به شرط آنکه همسرم ازدواج دائم نموده باشد و سرپناهی ثابت داشته باشد.

 * اینجانب خانم  ................................................. این صلح و سازش را با شرایط ضمن آن قبول می‌كنم.

 

* اقرار می‌کنم اثاث البیت .......................... موجود درمنزل مسکونی بنده واقع ...................... متعلّق به همسرم خانم.......................... فرزند.........................می باشد وبه بنده مربوط نمی باشد.

 * شما عزیزانم را به خداوند بزرگ و منّان می سپارم و از شما می خواهم در زندگی خدا و قرآن و معصومین علیهم السلام وفرامین الهی را سرلوحه خود قراردهید و از تفرقه بپرهیزید و بدانید که این راه رفتنی است و فقط او باقی است.

* این وصیت نامه در سه3 نسخه در مورخه .... / ..../..... تهیه شده است که یک نسخه آن در نزد بنده و دو نسخه دیگر یکی نزد جناب ...................... فرزند ............... ونسخه دیگرنزد جناب......................  فرزند ................ به امانت می باشد و در انتهای هرصفحه اثر انگشت وامضا نموه ام وکلّ متن وصیت نامه را با یک خودکار نوشته ام.

 

سایرتوضیحات:....................................

 1. شاهداول: ......................... 

فرزند: ........................... اثرانگشت............... امضاء ...................

 2. شاهددوم: ........................  

فرزند............................. اثرانگشت............... امضاء.....................

.3.شاهدسوم : ......................  

فرزند:............................. اثرانگشت............... امضاء....................

 4.شاهدچهارم: ....................   

فرزند:............................ اثرانگشت............... امضاء....................

 5.وصیت کننده : .................  اثرانگشت:                 امضاء1:              امضاء2: