سؤال: فردی مقداری طلا دارد و می‌خواهد آن را به كاسب كاری داده و ماهانه مبلغی سود دریافت نماید چه عملی انجام دهد تا مبتلا به ربا نشود؟

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 سؤال: فردی مقداری طلا دارد و می‌خواهد آن را به كاسب كاری داده و ماهانه مبلغی سود دریافت نماید چه عملی انجام دهد تا مبتلا به ربا نشود؟

جواب: باید از عقود اسلامی استفاده نماید ، یكی از عقود اسلامی قرارداد وكالت نامه در تجارت است كه توضیح آن به شرح ذیل می‌باشد.

 * قرارداد وكالت نامه در تجارت *

 * 1- صاحب سرمایه عامل را وكیل از ناحیه خود در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیت‌های اقتصادی سودآور حلال با حق توكیل غیر قرار می‌دهد.

 * 2- صاحب سرمایه وكالت می‌دهد تا عامل تمام سود حاصله را برای خود برداشته و تملّك نماید.

تذكر: از آنجاكه پول مال صاحب سرمایه است سود حاصله از آن هم مربوط به او می‌باشد ، لذا می‌تواند وكالت در تملّك سود به عامل دهد.

 * 3- در ضمن قرارداد صاحب سرمایه به نفع خود شرط می‌نماید كه عامل ماهانه مبلغ معین یا مبلغی را به صلاحدید خود به او اهداء نماید.

تذكر: در صورتی كه مبلغ به صلاحدید عامل معین می‌شود اجمال آن معلوم گردد تا بعداً موجب بروز نزاع بین طرفین نگردد.

 * 4- مدت قرارداد هم ............................. معین شد.

 * 5- عامل جائز نیست سرمایه كار را در زندگی خانوادگیش مصرف نموده یا صرف تعمیر ماشین یا تهیه ابزار كسب و كار یا اداء دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.

 * 6- مخلوط شدن این سرمایه با سرمایه عامل با توجّه به رضایت طرفین اشكال ندارد و عامل موظف است سرمایه مشاع را در فعالیت های اقتصادی سود آور مصرف نماید .

 

* صلح نامـه *

 

برای اینكه تعهّدات فوق جنبة الزامی پیدا كند از قرارداد صلح استفاده می‌كنیم :

 عامل: مبلغ مثلاً هزار تومان را به شما (صاحب سرمایه) صلح می‌نمایم مجاناً به شرط آنكه:

1- وكیل بلاعزل از ناحیه شما با حق توكیل دیگران ، در تجارت و معاملات شرعی یا فعالیتهای اقتصادی سودآور باشم.

2- وكیل بلاعزل از ناحیه شما در تملّك تمام سود حاصله باشم.

3- ماهانه به نفع شما (صاحب سرمایه) مبلغ معین................... یا مبلغی به صلاحدید ..............خویش را اهداء نمایم.

4- اصل سرمایه شما در نزد من بیمه باشد به این معنی كه اگر اصل مال به هر دلیلی تلف شد یا دچار خسران و ضرر گردید اینجانب ( عامل ) متعهّد می‌شوم آن را از مال خویش جبران نمایم.

5- عامل متعهّد می‌گردد معادل وزن طلایی‌كه از صاحب سرمایه دریافت نموده در انتهاء مدت قرارداد به او تحویل دهد و در صورتی كه در اثر كاهش ارزش پول و ترقّی یا تنزّل قیمت طلا ضرری متوجّه اصل سرمایه گردد عامل متعهّد می‌شود مبلغ ضرر را از مال خویش جبران نموده و معادل آن را به صاحب سرمایه به صورت طلا اهداء نماید.

 صاحب سرمایه: این مصالحه و سازش را با شرائط مذكور در ضمن آن می‌پذیرم و قبول می‌كنم.

  محل امضاء صاحب سرمایه ...............................

  محل امضاء عامل ..........................................

 

امضاء شهود: 1- ............         2 - ...................