1- صاحب سرمایه عامل را وكیل از ناحیه خود با حق توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیت‌های اقتصادی سودآورحلال قرار می‌دهد.

* قرارداد وكالت جعاله در تجارت *

 * 1- صاحب سرمایه عامل را وكیل از ناحیه خود با حق توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیت‌های اقتصادی سودآورحلال قرار می‌دهد.

* 2- اگر عامل سرمایه را در تجارت یا سائر فعالیت‌های اقتصادی سودآور حلال بکار گرفت و سودی حاصل شد مستحق حق الوکاله ( جُعل ) در ذمه صاحب سرمایه خواهد بود اما اگر سودی حاصل نشد در ذمه صاحب سرمایه مستحق حق الزحمه نخواهد بود .

* 3- با توافق طرفین قرارداد مبلغ ..............در هر .............به عنوان حق الوکاله و حق الزحمه عامل در فرض حصول سود معیّن گردید.

* 4- صاحب سرمایه وكالت می‌دهد که پس از حصول سود ، عامل می تواند حق الوکاله ای را که در ذمه صاحب سرمایه طلبکار است از سود حاصله برای خود برداشته و تملّك نماید.

تذكر: در این قرارداد تمام سود حاصله مربوط به صاحب سرمایه است و عامل شریک در سود نیست ، بلکه تنها مستحق حق الزحمه در ذمه صاحب سرمایه است

* 5- عامل می‌تواند در صورت حصول سود ، ماهانه آنرا به مبلغی به كمتر یا مساوی یا زیادتر[1] با توافق طرفین با صاحب سرمایه مصالحه نمایند و جایز است عامل برای انجام این مصالحه وكالت بلاعزل از صاحب سرمایه در ضمن عقد لازم بگیرد تا خود از ناحیه او این مصالحه را انجام دهد  همچنان كه عامل می تواند از قاعده «علی الحساب ـ مصالحه» در پرداخت سود استفاده نماید که به شرح ذیل است :

چون ممكن است سود ماهانه قرارداد حاصل نشده باشد یا مقدارش معلوم نباشد عامل متعهد می شود مبلغ ................ را ماهانه به صاحب سرمایه از مال خویش به عنوان علی الحساب و قرض الحسنه داده و در پایان در وقت حسابرسی مبلغ سود علی الحساب را با سود تعیینی شرعی بعد کسر حق الوکاله با توافق طرفین به كمتر یا مساوی یابیشتر مصالحه نمایند .

* 6- مدت قرارداد .................................. تعیین شد.

* 7- عامل جائز نیست سرمایه كار را در زندگی خانوادگیش مصرف نموده یا صرف تعمیر ماشین یا تهیه ابزار كسب و كار یا اداء دیون خویش و مانند آن نماید.

* 8- مخلوط شدن این سرمایه با سرمایه عامل با توجّه به رضایت طرفین اشكال ندارد و عامل موظف است سرمایه مشاع را در فعالیت های اقتصادی سود آور مصرف نماید .

 * صلح نامـه *

 برای اینكه تعهدات فوق جنبه الزامی پیدا كند از قرارداد صلح استفاده می‌كنیم.

عامل: مبلغ مثلاً هزار تومان را به شما (صاحب سرمایه) صلح می‌نمایم مجاناً به شرط آنكه:

1- وكیل بلاعزل از ناحیه شما با حق توكیل دیگران ، در تجارت و معاملات شرعی یا فعالیتهای اقتصادی سودآورحلال به مدت ............. باشم.

2- وكیل بلاعزل از ناحیه صاحب سرمایه باشم تا حق الوکاله ای را که در ذمه او در فرض حصول سود طلبکارم از سود حاصله برای خود برداشته و تملّك نمایم .

3- عامل وکیل بلاعزل از ناحیه صاحب سرمایه است تا در صورت حصول سود ، ماهانه آنرا به مبلغی به كمتر یا مساوی یا زیادتر با صاحب سرمایه مصالحه نماید همچنان كه عامل می تواند از قاعده «علی الحساب ـ مصالحه» در پرداخت سود استفاده نماید که در این صورت عامل متعهّد می شود مبلغ ............................ را ماهانه به صاحب سرمایه از مال خویش به عنوان علی الحساب و قرض الحسنه بدهد

4- اصل پول صاحب سرمایه در نزد عامل بیمه باشد به این معنی كه اگر اصل مال به هر دلیلی تلف شد اینجانب متعهد می‌شوم آن را از مال خویش جبران نمایم.

 صاحب سرمایه: این مصالحه و سازش را با شرائط مذكور در ضمن آن می‌پذیرم و قبول می‌كنم.

 محل امضاء صاحب سرمایه ........................................

 محل امضاء عامل .........................................................

امضاء شهود: 1- .................................                2- ................................. [1] . با مراعات دو نکته الف . مقدار سود مورد مصالحه عقلایی باشد ب . به نظر مراجعی که حیل ربوی را کلاً اجازه نمی دهند عرفاً مصداق حیله ربوی محسوب نگردد .