1- صاحب سرمایه به عامل وكالت می‌دهد تا عامل كالای مورد احتیاج خویش را به وكالت برای صاحب سرمایه نقداً خریداری نماید لذا عامل كالا را به وكالت نقداً به مبلغ............................... خریداری نمود.

* قرارداد وكالت نامه نقد و نسیه[1] *

1- صاحب سرمایه به عامل وكالت می‌دهد تا عامل كالای مورد احتیاج خویش را به وكالت برای صاحب سرمایه نقداً خریداری نماید لذا عامل كالا را به وكالت نقداً به مبلغ ....................................... خریداری نمود.

 2- صاحب سرمایه به عامل وكالت می‌دهد تا كالای خریداری شده را با مبلغ و مدت معین به خویشتن بفروشد. لذا عامل پس از خرید كالا به شكل نقد برای صاحب سرمایه ، آنرا نسیه با مبلغ................................... در طیّ اقساط ................و مدت معین........................................ از صاحب سرمایه خریداری نمود.

3- خریدار (عامل) موظف است ماهانه در تاریخ .................. مبلغ .................................... را به عنوان سود معامله نسیه به فروشنده (صاحب سرمایه) پرداخت نماید.

 4- با سررسید آخرین قسط از سود در تاریخ .................. خریدار (عامل) موظف است باقیماندة قیمت خرید ( اصل رأس مال ) را كه هم در ذمه اوست به فروشنده (صاحب سرمایه) پرداخت و اداء نماید یا آنكه مقدمات انجام معامله نقد و نسیه دیگری را به وكالت از صاحب سرمایه فراهم سازد.

 5- در صورت تأخیر در پرداخت سود معاملة نسیه دریافت دیركرد و خسارت تأخیر تأدیه جائز نبوده و مشروع نیست.

 6- عامل جائز نیست سرمایه كار را در زندگی خانوادگیش مصرف نموده یا صرف تعمیر ماشین یا اداء دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.

 

* صلح نامه *

 برای الزامی شدن بعضی از تعهّدات قرارداد نقد و نسیه از عقد مصالحه استفاده می كنیم.

 عامل: مبلغ مثلاً هزار تومان را به شما (صاحب سرمایه) مجاناً صلح می‌نمایم به شرط اینكه :

 1- وكیل بلاعزل از ناحیه شما با حق توكیل دیگران در انجام معاملات نقدونسیه تا مدت معین باشم.

 2- صاحب سرمایه به عامل وكالت بلاعزل داد تا كالایی را كه به صلاحدید عامل برای صاحب سرمایه خریداری می‌شود با مبلغ و مدت معین به خویشتن بفروشد.

 3- تعیین مبلغ و مدت معامله نسیه به صلاحدید عامل  یا توافق طرفین  انجام شود.

 4- پس از سر رسید آخرین قسط معامله نسیه، عامل موظف است یا رأس المال را كه در ذمه اوست به صاحب سرمایه اداء نماید یا مقدمات انجام معامله نقد و نسیه دیگری را به وكالت از صاحب سرمایه فراهم سازد.

 5- تمام این وكالت‌ها مجانی و تبرّعی است و عامل بابت انجام امور تفویض شده به او مستحق دریافت حق الوكاله نیست.

 6- اصل پول صاحب سرمایه در دست عامل بیمه باشد یعنی در صورتی كه قبل از انجام معامله نسیه اصل پول یا كالای خریداری شده برای صاحب سرمایه به هر دلیل در دست عامل تلف شود، ایشان متعهّد می‌شود از مال‌خود در اولین زمان ممكن آنرا جبران نماید.

 صاحب سرمایه: این مصالحه و سازش را با تمام شرایط ذكر شده در آن می‌پذیرم و قبول می نمایم.

 محل امضاء صاحب سرمایه ..............................

 محل امضاء عامل (خریدار) ........................

 محل امضاء شهود: 1- ...................................  2- ................................... [1] . از آنجا كه سود و بهرة معاملات نسیه‌ای كه در قرارداد آن مبلغ و مدت كاملاً معین است حلال می‌باشد،

لذا می‌توان برای دریافت سود از قرارداد ذیل استفاده نمود.