صلح نامـه (2)

 موضوع: قرارداد مصالحه بین مسئول صندوق و فرد ضامن

* مسئول صندوق: اینجانب ............................. كالایی را كه مالك آن هستم به ضامن وام جناب ................................. مجاناً صلح می‌نمایم و در ضمن عقد لازم مصالحه و سازش شرط می‌كنم.


صلح نامـه (2)

 موضوع: قرارداد مصالحه بین مسئول صندوق و فرد ضامن

* مسئول صندوق: اینجانب ............................. كالایی را كه مالك آن هستم به ضامن وام جناب ................................. مجاناً صلح می‌نمایم و در ضمن عقد لازم مصالحه و سازش شرط می‌كنم.

1- مسئول صندوق وكیل بلاعزل و به طور مطلق، با حق توكیل غیر در اخذ و تملك مبلغ وجه الضمان از مطلق اموال ضامن ‌باشد تا دین و بدهی مدیون را از مبلغ وجه الضمان اخذ و به سایر اعضاء طلبكار اداء نماید. همچنین جانشین مسئول صندوق جناب ..................................... هم وكیل مطلق و بلاعزل ضامن باشند تا در صورت فوت مسئول صندوق یا غیاب ایشان، او اقدامات لازمه در اداره صندوق را عهده‌دار باشد.

2- ضامن جناب ................................. متعهد ‌گردد: اگر مدیون بدهی خود را در سررسید مقررّ پرداخت ننمود، آنرا پرداخت نماید.

3- ضامن وصیت نماید: در صورت فوت مبلغ وجه الضمان از ثلث مال ایشان بدون سهل‌انگاری و تسامح پرداخت گردد.

 * ضامن: اینجانب ..................................... این صلح را با شرایط ذكر شده در ضمن آن پذیرفتم و قبول كردم و مسؤل صندوق و جانشین ایشان از هم اكنون وكیل بلاعزل از جانب من می‌باشند و وصیت مذكور هم نافذ است.

 

محل امضاء ضامن ......................................

   * وصیت نامه *

اینجانب .............................. ضامن وصیّت می‌كنم: در صورت فوت مبلغ وجه الضمان از ثلث مال اینجانب بدون سهل‌انگاری و تسامح به طلبكاران فرد مدیون پرداخت گردد.

 

 

محل امضاء ضامن  ......................................    محل امضاء مسئول صندوق ......................................

 

محل امضاء شهود: 1- .............................................        2- .........................................