صلح نامـه (1)

موضوع: قرارداد مصالحه بین مسئول صندوق و فرد متقاضی تسهیلات قرض الحسنه

* مسئول صندوق: اینجانب ................................. كالایی .......................... را كه مالك آن هستم به متقاضی وام 

صلح نامـه (1)

موضوع: قرارداد مصالحه بین مسئول صندوق و فرد متقاضی تسهیلات قرض الحسنه

* مسئول صندوق: اینجانب ................................. كالایی .......................... را كه مالك آن هستم به متقاضی وام
جناب ........................................... مجاناً صلح می نمایم و در ضمن عقد لازم مصالحه و سازش شرط می كنم:

1. مسئول صندوق وكیل بلاعزل و به طور مطلق، با حق توكیل غیر در اخذ مبلغ بدهی از مطلق اموال وام گیرنده و مدیون باشد تا دین او را به سایر اعضاء اداء نماید.

2- متقاضی وام جناب .................................... در صورت انصراف از صندوق قبل از دریافت وام متعهد می گردد یا فرد جایگزینی را به صندوق معرفی نماید یا طلب خود از اعضاء صندوق را تا انتهاء دوره و مدت قرعه كشی مطالبه ننماید.

3- متقاضی وام وصیت نماید: در صورت فوت، از آنجایی كه بدهی ایشان  به اعضاء صندوق حالّ و بدون مدت گشته، ورثه ایشان باید بدون سهل انگاری و تسامح مبلغ دین را قبل از تقسیم ارث و عمل به سایر وصایا از اصل ماترك ایشان پرداخت نمایند. همچنین وصیّت نماید: اگر قبل از دریافت وام از صندوق فوت شد، ورثه طلب ایشان از اعضاء صندوق را تا انتهاء دوره قرعه كشی از بدهكاران مطالبه ننمایند.

4- متقاضی وام، مسئول صندوق جناب ................................ را وكیل بلاعزل خود در كلیه شؤونات مربوط به اداره صندوق با حق توكیل غیر قرارداد. همچنین جانشین ایشان جناب ....................................... هم وكیل مطلق و بلاعزل متقاضی وام باشند تا در صورت فوتِ مسؤل صندوق یا غیاب ایشان، او اقدامات لازمه در اداره صندوق را عهده‌دار باشد.

5- فروش امتیاز وام یا مصالحه امتیاز آن به دیگری در مقابل عوض برای متقاضی وام ممنوع است.

 

* متقاضی وام: اینجانب ............................................ این صلح را با شرایط ذكر شده در ضمن آن پذیرفتم و قبول كردم. مسئول صندوق و جانشین ایشان از هم اكنون وكیل بلاعزل و مطلق از جانب من می باشند و وصیت مذكور هم نافذ است.

 

محل امضاء متقاضی وام ......................................

 

* وصیت نامه *

اینجانب ................................. متقاضی وام وصیّت می‌كنم : در صورت فوت، از آنجایی كه بدهی‌ام به اعضاء صندوق حالّ و بدون مدت گشته، ورثه‌ام باید بدون سهل انگاری و تسامح مبلغ دین را قبل از تقسیم ارث و عمل به سایر وصایا از اصل ماترك اینجانب پرداخت نمایند. همچنین وصیّت می‌كنم: اگر قبل از دریافت وام از صندوق فوت شدم ورثه، طلبم از اعضاء صندوق را تا انتهاء دوره قرعه كشی از بدهكاران مطالبه ننمایند.

 

 محل امضاء متقاضی وام ......................................                      محل امضاء مسئول صندوق ......................................

 

محل امضاء شهود: 1- .............................................        2- .........................................