ماده اول : طرفین قرارداد :

موجر: ................ فرزند ........... به شماره شناسنامه .............صادره از ........ كد ملّی ................ متولّد ...........شغل ................ساكن ............................... تلفن .......... ...همراه ............. مستأجر: ............ فرزند ............... به شماره شناسنامه .............صادره از .......... كد ملّی .............. متولّد ....................... شغل .......ساكن .............................. تلفن ............. همراه ............


ماده اول : طرفین قرارداد :

موجر: ................ فرزند ........... به شماره شناسنامه .............صادره از ........ كد ملّی ................ متولّد ...........شغل ................ساكن ............................... تلفن .......... ...همراه ............. مستأجر: ............ فرزند ............... به شماره شناسنامه .............صادره از .......... كد ملّی .............. متولّد ....................... شغل .......ساكن .............................. تلفن ............. همراه ............

 ماده دوم : مشخّصات مورد اجاره :

عبارت است از ...............................واقع در ..................................پلاك...........مشتمل بر ............. اتاق با حق استفاده برق و آب و گاز و تلفن  به صورت اختصاصی/ مشترك................... و سایر لوازم و منصوبات........................... جهت استفاده به رؤیت مستأجر رسیده و مورد قبول قرار‌گرفته است و در تاریخ .......................... تحویل مستأجر می‌گردد.

 ماده سوم : مدت اجاره :

مدت اجاره ............... ماه/ سال شمسی از تاریخ ...../ ...../    13 كه پایان آن تاریخ ...../ ...../    13 می‌باشد.

 ماده چهارم : اجاره بهاء :

میزان اجاره بهاء در تمام مدت جمعاً مبلغ ................. ریال كه هر ماه مبلغ ............ ریال در اول/ آخر/ .......... ماه به موجر پرداخت شود.

 ماده پنجم : قرض الحسنه :

مبلغ ............... ریال از طرف مستأجر به عنوان قرض الحسنه‌ای‌كه ضمن عقد اجاره شرط شده پرداخت می‌گردد.

مبلغ مذكور طیّ چك به شماره................. بانك/ مؤسسه مالی اعتباری ............... شعبه ................ به تاریخ ...../ ...../    13 به موجر تحویل داده می‌شود.

 ماده ششم : شرایط قرارداد اجاره :

1. مستأجر مورد اجاره را برای خود و خانواده اش به تعداد............. نفر اجاره نمود و حق انتقال و واگذاری مورد اجاره به غیر را به طور كلّی یا جزئی یا مشاع ندارد.

 2. پرداخت هزینه های مصرفی آب/ برق/ گاز/ تلفن/ شارژ/ فاضلاب شهری و غیره بر عهده مستأجر است و پرداخت هزینه تعمیرات اساسی و هزینه های كلّی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه ، شوفاژ ، كولر ، آسانسور و شبكه آب و برق و گاز و فاضلاب با مالك است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می‌كند.

 3. مستأجر مكلّف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی كه تحویل گرفته به موجر تحویل دهد و در صورت حدوث خسارت نسبت به عین مستأجره ، مستأجر متعهّد به جبران خسارت وارده از مال خویش خواهد بود.

 4. موجر متعهّد می‌گردد مبلغ قرض الحسنه دریافتی را با انقضاء مدّت اجاره یا فسخ یا اقاله آن همزمان با تخلیه نهایی عین مستأجره و با تصفیه حساب بدهی های زمان اجاره به مستأجر پس داده و اداء دین نماید.

 5. مستأجر مكلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عین مستأجره را بدون هیچ گونه عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید و چنانچه مورد اجاره را در رأس تاریخ انقضاء تخلیه كامل ننماید یا به هر دلیلی از تحویل آن به موجر خودداری نماید موظّف است اجرت المثل ایام تصرّف بعد از اتمام قرارداد اجاره را به موجر بپردازد.

 6. موجر وكیل بلاعزل از ناحیه مستأجر است تا در صورتی كه مستأجر بدهی‌هایی را كه شرعاً مطابق قرارداد برعهده مستأجر است نپردازد ، آن را از مبلغ قرض الحسنه كسر نموده و ذمّه خویش را نسبت به همان مبلغ بری نماید و باقیمانده مبلغ قرض الحسنه را به مستأجردر موعد مقرّر پس دهد. این وكالت بلاعزل از ناحیه مستأجر به موجر محترم در ضمن عقد اجاره داده شد.

 7. مستأجر وكیل بلاعزل از ناحیه موجر است در صورتی كه موجر نسبت به پرداخت تعمیرات و هزینه هایی كه موجب انتفاع مستأجر از ملك می‌باشد اقدام نكند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات را ندهد ، مستأجر می‌تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه به وكالت اقدام نموده و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه نماید. این وكالت بلاعزل از ناحیه موجر به مستأجر محترم در ضمن عقد اجاره داده شد.

 8. در صورتی كه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از ............... ماه تأخیر نماید موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را درخواست نماید.

 9. در صورت تخلّف موجر یا مستأجر از شرطهای یاد شده ، برای طرف مقابل حق فسخ ثابت است.

 ماده هفتم : مسأله شرعی :

شایان ذكر است الف.اگر اجاره درضمن قرض شرط شود به این صورت كه مثلاً : مستأجر به موجر ( صاحب خانه ) می‌گوید : دو میلیون تومان به شما قرض می‌دهم  به شرط اینكه خانه‌ات را به كمتر اجاره دهی و موجر در جواب می‌گوید : این قرض را با شرط اجاره ضمنش قبول‌كردم ، این حالت به نظر تمام مراجع معظم تقلید ربا و حرام است.

ب. همچنین اگر قرض و اجاره دركنار و عرض‌هم‌ ذكرشود و به هم مرتبط باشند یعنی قرض دادن معلّق و مبنیّ بر اجاره دادن منزل باشد ( هر چند به نحو شرط‌ضمنی و پنهان ) و قرض گیرنده الزاماً باید خانه‌اش را به بهای كمتر اجاره دهد. مثلاً : منزلی به این شكل رهن و اجاره داده شود : دو میلیون تومان قرض الحسنه و اجاره ماهیانه پنجاه هزار تومان یا برعكس اجاره ماهیانه پنجاه هزار تومان و دو میلیون تومان قرض ، این حالت نیز به نظر همه مراجع عظام شبهه ربا دارد و جایز نیست ، زیرا از مصادیق قرض مشروط به زیاده است.

ج. صورتی كه به نظر اكثر مراجع حلال است آن است كه قرض درضمن قرارداد اجاره شرط شود به این صورت كه اجاره « اصل و سر فصل قرارداد » و قرض « فرع و شرط ضمن آن » باشد مثلاً : موجر (صاحب منزل) به مستأجر می‌گوید: خانه‌ام را به مبلغ و مدّت معیّن اجاره می‌دهم به شرط اینكه دو میلیون تومان قرض‌الحسنه تا پایان مدت اجاره به من بدهی و مستأجر هم در جواب می‌گوید : این اجاره را با شرط قرض ضمنش قبول كردم.

لذا برای پرهیز جدّی از ربا صیغه شرعی قرارداد اجاره به شرط قرض توسّط موجر و مستأجر یا وكیل آنها خوانده می‌شود.

 ماده هشتم : مندرجات این قرارداد به مسؤولیت دفتر مشاور املاك ............... به شماره ثبت ............... به نشانی ..................برای طرفین قرائت و تفهیم گردید.

 ماده نهم : این قرارداد در تاریخ ...../ ...../    13 در .................. نسخه و نه ماده بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید و هر .................... نسخه شرعاً و قانوناً دارای اعتبار و حكم واحد است.